Listopad 2011

Wszystkie posty od Listopad 2011

6-czy-16.jpg

6 czy 16?

W ostatnich dwóch wpisach poruszałam zagadnienie odpowiedzialności na zasadzie winy, a co za tym idzie obowiązków poszkodowanego wykazania winy sprawcy oraz  przesłanek odpowiedzialności:

a) działania lub zaniechania sprawcy,

b) szkody

c) związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstałą szkodą

Obowiązki te wynikają z art 6 Kodeksu cywilnego powołującego zasadę, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Obowiązki dowodowe spoczywają na poszkodowanym także wtedy gdy sprawca odpowiada na zasadzie ryzyka. Tutaj sytuacja poszkodowanego jest o tyle polepszona, że nie musi wykazywać winy odpowiedzialnego, wystarczy że wykaże przesłanki.

Zaskakująca na tym tle może wydawać się zatem regulacja ustępu 1, 16 artykułu Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej,  który stwierdza, że Ubezpieczyciel  podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia

Art.16, ust 1 Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej

Czy to oznacza, że poszkodowany jest zwolniony z obowiązków wykazania przesłanek i winy? Czy Ubezpieczyciel musi zabiegać o ustalenie okoliczności, a brak ustalenia obciąża Ubezpieczyciela.?

W moim przekonaniu te dwie regulacje funkcjonują w ten sposób, że Ubezpieczyciel musi żądać wszystkich dokumentów i informacji, które są mu niezbędne do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody, a Poszkodowany ma obowiązek te dokumenty i informacje dostarczyć. Oznacza to że Ubezpieczyciel nie może zasłaniać się, że jakaś okoliczność nie została wykazana, jeżeli wcześniej o nią nie pytał i nie podjął działań by lub samodzielnie ustalić. Poszkodowany nie może się domagać uznania roszczenia jeżeli nie przedstawił dokumentów je uzasadniających.

 

read more

Maria Tomaszewska -Pestka6 czy 16?
oc-czy-nnw-II.jpg

OC czy NW, cd

Zastosowanie teoretycznego rozumienia winy, o którym wspominałam we wczorajszym wpisie napotyka praktyce na wiele trudności, które wynikają w głównej mierze z niejednolitego rozumienia pojęcia winy i jego ocennego charakteru.

Rozważając  stany faktyczne poszczególnych zdarzeń  należy przejść przez oba etapy rozstrzygania o winie – obiektywny i subiektywny. Przytaczam dwa  przykłady – z pozoru podobne , a jednak roszczenie podlega rozpatrzeniu w inny sposób:

1) wstrząśnienie mózgu wskutek upadku na oblodzonym chodniku,

2) pęknięcie kości ogonowej wskutek upadku na schodach w  bloku mieszkalnym 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC czy NW, cd
oc-czy-nnw.jpg

OC czy NW?

Zachęcam znajomych do podsuwania mi tematów do postów. Życie przynosi zawsze świeże i ważne pytania.

I oto ktoś mi zadał pytanie „Czy zapomniano już  że  zdarzają się  nieszczęśliwe wypadki? Czy wszystkie  wypadki są szkodami OC?”. Pytanie choć z pozoru banalne, jest z tych skrajnie trudnych. Bo teoria jedno, a z praktyką bywa bardzo, bardzo  różnie.

Problem najbardziej się ujawnia w przypadkach szkód osobowych, gdzie poszkodowani doznają szkód na chodnikach, na schodach, w centrach handlowych, w biurach. Wszędzie tam gdzie dochodzi do zwichnięcia lub skręcenia nogi albo ręki, przewrócenia, przytrzaśnięcia stopy lub palców, złamania nosa po zderzeniu z szybą w sklepie. Mamy do czynienia z masowym zgłaszaniem tych szkód jako roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej właściciela lub zarządcy tych obiektów. Należy zadać sobie pytanie  kiedy te roszczenia są zasadne, a kiedy szkody mają charakter nieszczęśliwych wypadków, za które nikt  nie ponosi odpowiedzialności?

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC czy NW?
retekst-do-podsumowania.jpg

Projekt Rozporządzenia czyli pretekst do podsumowania

Lektura projektu Rozporządzenia Ministerstra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 05 października 2011 zachęciła mnie do napisania kilku postów na temat grzechów głównych ubezpieczeń obowiązkowych.

Dzisiaj projekt ten będzie pretekstem do podsumowania tych problemów.

Projekt Rozporządzenia MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 05.10.2011

Wszystkie grzechy się w nim ujawniają:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaProjekt Rozporządzenia czyli pretekst do podsumowania
nowelizacja-a-zmiany-w-obowiązkowych.jpg

Nowelizacja a pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia OC

Wiele napisano o zmianach jakie będą miały miejsce w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej po wejściu w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 zmieniającej Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wiele napisano, ale najczęściej w kontekście ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

 Poniżej to co jest istotne w odniesieniu do pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaNowelizacja a pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia OC
lepy-traf.jpg

Suma gwarancyjna czyli ślepy traf?

Kilka lat temu na Kongresie Brokerów w panelu dyskusyjnym poświęconym sumie gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC dyskutowano metody określania sumy gwarancyjnej. Temat jest ogromny , ale można go skonkludować jednym słowem – suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia OC powinna odzwierciedlać ryzyko wyrządzenia szkód.

Śledząc wysokość sum gwarancyjnych w poszczególnych obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (innych niż ubezpieczania OC posiadacza pojazdu mechanicznego), można nabrać przekonania że ustalaniem sumy gwarancyjnej nie rządzi żadna reguła.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSuma gwarancyjna czyli ślepy traf?
minimalizacja-szkody-czy-mądre.jpg

Minimalizacja szkody – mądre działanie Ubezpieczonego

Przepisy Kodeksu Cywilnego nakazują Ubezpieczającemu podejmować działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów szkody. Minimalizacja szkody jest obowiązkiem Ubezpieczonego

Art. 826
§ 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu
środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów.
§ 2. […]
§ 3. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

 

Jest to jak najbardziej racjonalne, ponieważ to właśnie Ubezpieczony jest tym który wie bardzo szybko o szkodzie i  może faktycznie podjąć takie działania.  Dotyczy to także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej . I tutaj kilka przykładów:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaMinimalizacja szkody – mądre działanie Ubezpieczonego
zgłoszenie-wypadku-czyli-czym-szybciej-tym-lepiej.jpg

Zgłoszenie wypadku czyli czym szybciej tym lepiej

Zgłoszenie wypadku w ubezpieczeniach OC  budzi kontrowersje.

Obowiązków związanych ze zgłoszeniem roszczenia nie ma poszkodowany. Może on zgłosić roszczenie w każdym czasie, byle przed terminem ich przedawnienia.

Takie obowiązki posiada jedynie Ubezpieczony. I to tylko wtedy gdy wynika to z umowy ubezpieczenia.   Art. 818 kodeksu cywilnego stanowi:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZgłoszenie wypadku czyli czym szybciej tym lepiej