Deliktowa, kontraktowa

Dzisiaj chyba już zapomniano o podziałach w warunkach ubezpieczeń na odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową. Ubezpieczyciele udzielają ochrony zarówno na odpowiedzialność cywilną wynikającą z czynu niedozowlonego jak i z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zamtem ochroną objęta jest i odpowedzialność deliktowa i kontraktowa

Jednak powszechnienie obowiązuje wyłączenie szkód: Czytaj dalej