Marzec 2014

Wszystkie posty od Marzec 2014

zmiana-PZP.jpg

Wyższy próg – Prezydent podpisał nowelizację PZP

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Próg zamówień publicznych wzrośnie z 14.000,00 euro do 30.000,00 euro, dla instytutów naukowych do 130.000 euro , a dla uczelni wyższych do 200.000,00 euro.

Znowelizowana Ustawa zacznie obowiązywać w 14 dni od ogłoszenia.

Tekst nowelizacji można pobrać ze strony Sejmu RP, tutaj

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWyższy próg – Prezydent podpisał nowelizację PZP
Zapowiedź-wyników-OC-21.png

Wyniki rynku w ubezpieczeniach OC 2009-2013

Zapowiedź wyników OC (2)

 

————————————————————————————————————-

[table id=95 /] [table id=94 /] [table id=97 /]

 

Uwaga: Dane za 2013 są danymi przed audytem Ubezpieczycieli i tym samym mogą ulec zmianie. Dla przykładu Wynik techniczny dla grupy 13 za 2012 rok wg danych prezentowanych w 2012 roku wynosił 6 527 tys zł, a wg danych prezentowanych w 2013 roku wynosił 7 929 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWyniki rynku w ubezpieczeniach OC 2009-2013
Wypadki-kolejowe.jpg

Wypadki kolejowe – raporty na temat liczby i rodzajów

Wczoraj prasa opisywała wypadek kolejowy w Stanach Zjednoczonych , w którym pociąg wjechał na schody metra. 30 osób zostało rannych.  Tutaj link do informacji.

Liczbę wypadków kolejowych w Polsce i ich ofiar podają raporty:

I. Raport za III kwartały 2013 Urzędu Transportu Kolejowego Podsumowanie w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego

II. Raport za 2012 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych    o stanie bezpieczeństwa Państwa – 

III. Informacja o wynikach kontroli Naczelnej Izb Kontroli z 6.11.2013 Bezpieczeństwo Ruchu Kolejowego w Polsce

Poniżej  wybrane tabele z Raportu UTK i Raportu MSW. Liczba wypadków kolejowych nie spada. Mniejsza liczba zabitych i rannych w 9 miesiącach 2013 wynika z tego że szczęśliwie nie powtórzyła się  katastrofa z 2012 pod Szczekocinami gdzie zginęło 16 osób, a 57 zostało rannych. Z danych o wypadkach na przejazdach kolejowych też trudno wyciągnąć optymistyczny wniosek.

[table id=98 /] [table id=99 /]

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadki kolejowe – raporty na temat liczby i rodzajów
Opodatkowanie-odszkodowań-z-OC.jpg

Opodatkowanie odszkodowań z OC

 Rzecznik Ubezpieczonych publikuje materiał na temat opodatkowania odszkodowań. Przytaczam podsumowanie materiału:

Co do zasady otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynika z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, renty przyznane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych  są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są jednak przypadki ściśle wskazane w ustawie, gdzie otrzymane odszkodowanie będzie jednak podlegało opodatkowaniu. Głównie, ale nie tylko dotyczy to odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 Kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań, nie są zwolnione z podatku dochodowego i należy je wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

Całość materiału tutaj na stronach Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

rzu logo

 

Photo credit: Dave Dugdale / Foter / CC BY-SA

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOpodatkowanie odszkodowań z OC
szkoda-w-mieniu-wskutek-braku-płatności.jpg

Zarządca nieruchomości – zakres obowiązków tylko umowny

W obecny stanie prawnym, po nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wszystkie obowiązki zarządcy nieruchomości wynikają tylko z umowy zawartej z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości.

Nie obowiązuje już art 185 ust 1 , 1c oraz ust 3 , z których wynikł zakres obowiązków zarządcy nieruchomości .

Art. 185 ust 1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Ust 1c. W przypadku zdarzeń lub zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, zarządca nieruchomości podejmuje decyzje i dokonuje czynności wykraczające poza zakres czynności, o których mowa w ust. 1, mające na celu zapobieżenie tej szkodzie.

Ust 3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością

 W miejsce usuniętych przepisów nie pojawiły się inne. Tym samym o odpowiedzialności zarządcy można przesądzać jedynie na podstawie zawartej umowy.

Na pewno jest to trudność dla underwritera, który chce być  staranny w akceptacji ryzyka. Jest to także trudności dla likwidatora, przed którym stanie nie lada zadanie określenia związku przyczynowego  pomiędzy szkodą a działaniem albo zaniechaniem zarządcy. Dodatkową trudnością będzie określenie  staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności.


 

 

Photo credit: woodleywonderworks / Foter / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZarządca nieruchomości – zakres obowiązków tylko umowny
Jak-długo-producent-odpowiada-za-produkt1.jpg

Jak długo producent odpowiada za swój produkt?

Jak długo producent odpowiada za swój produkt? Pytanie  obiegowo stawiane zmierza do odpowiedzi jak długo producent odpowiada za szkody wyrządzone przez jego produkt.

Producent odpowiada za  swój produkt tak długo aż przedawnią się roszczenia za szkody wyrządzone przez ten produkt.  Jednak  ani producent ani nikt inny nie jest w stanie przewidzieć kiedy takie szkody zostaną wyrządzone.  Nie jest możliwe przewidzenie po jakim czasie od wprowadzenia produktu do obrotu , wyrządzi on szkody. Tym samym na dzień wprowadzenia produktu do obrotu,  nie można wskazać daty kończącej odpowiedzialność producenta za szkody wyrządzone przez produkt.

Nie jest prawdą, że szkody wyrządzone przez produkt  przedawniają się w ciągu 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu. W ciągu  10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu  przedawniają się roszczenia za szody wyrządzone przez produkt niebezpieczny dochodzone w oparciu o przepisy o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez  produkt niebezpieczny ( art 449(1) k.c i następ).

Kiedy poszkodowany nie może lub nie chce dochodzić odszkodowania w oparciu o przepisy o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez  produkt niebezpieczny, ma możliwość dochodzić odpowiedzialności  za szkody na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. ( art 449(10) k.c).

Photo credit: visualpanic / Foter / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaJak długo producent odpowiada za swój produkt?
Mlecz.jpg

Deregulacja zawodów – kolejne transze w toku

17.03.2014 odbyło się II czytanie rządowego projektu ws tzw II transzy deregulacji zawodów. Rząd jednocześnie przyjął Projekt ustawy w sprawie tzw III transzy deregulacji zawodów. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają pracę nad projektem ustawy w sprawie tzw IV transzy deregulacji. Zatem czas na podsumowanie

dEREGULACJA (2)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDeregulacja zawodów – kolejne transze w toku
zdarzenia-medyczne-niekonstytucyjne.jpg

Liczba postępowań przed komisjami ds zdarzeń medycznych

Tygodnik Biznes i Prawo podaje informacje na temat liczby powstępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds zdarzeń medycznych. W artykule „Coraz więcej placówek medycznych  płaci pacjentom za błędy” podaje następujące liczby :

1321 – liczba wniosków złożonych do Komisji Wojewódzkich w okresie 01.01.2012-31.10.2013

225- liczba wydanych orzeczeń potwierdzających zaistnienie zdarzenia medycznego

62- wydanych orzeczeń nie stwierdzających błędu medycznego

Cały artykuł tutaj

Tygodnik jednak nie podaje jaka liczba postępowań potwierdzających niezaistnienie zdarzenia medycznego zakończyła się przyjęciem zaproponowanego odszkodowania

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaLiczba postępowań przed komisjami ds zdarzeń medycznych