Kwiecień 2014

Wszystkie posty od Kwiecień 2014

OC-pracownika.jpg

Regres ubezpieczyciela do pracownika

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkody  na zasadach wskazanych Kodeksie Pracy . Jest to odpowiedzialność ograniczona do 3 krotności miesięcznego wynagrodzenia – patrz „Ograniczona odpowiedzialność pracownika”. Wyjątek stanowi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika z winy umyślnej, gdzie odpowiada do pełnej wysokości szkody.

Pracodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za pracownika. Zatem Ubezpieczyciel OC także zawsze będzie odpowiadał za szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracownika Ubezpieczonego.

Nie zawsze jednak jest jasne czy Ubezpieczyciel ma  regres do pracownika.

Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu  gdy definicja Ubezpieczonego obejmuje także pracowników, np  OWU OC Allianz.  Podobnie, gdy OWU powołują definicje osób objętych ubezpieczeniem , np OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Ergo Hestii. W takiej sytuacji pracownik nie może być uważany za osobę trzecią do której Ubezpieczyciel może kierować roszczenie regresowe na podstawie art 828 Kodeksu Cywilnego

Wątpliwości budzą takie rozwiązania, gdzie nie ma definicji Ubezpieczającego albo osób objętych ubezpieczeniem, np OWU OC Warty. Ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego osobom trzecim, bo Ubezpieczający odpowiada za takie szkody. Jednak nie ma przeszkód aby Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania kierował roszczenie do pracownika. Dla uniknięcia takiej sytuacji należy w umowie zastrzec zrzeczenie się prawa regresu do pracownika.

 

 

 

 

 

Foto: unsplash/craig garner

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRegres ubezpieczyciela do pracownika
Zwrot-kosztów-procesu.jpg

Zwrot kosztów procesu strony przeciwnej

W przypadku gdy poszkodowany pozywa sprawcę szkody, a sprawca przegrywa proces , sąd zobowiązuje sprawcę do pokrycia kosztów procesu poniesionych przez  powoda – poszkodowanego, np kosztów wpisu, kosztów pomocy prawnej, kosztów stawiennictwa świadków.

Ogólne Warunki Ubezpieczycieli milczą na temat obowiązku zwrotu takich kosztów przez Ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele w OWU zobowiązują się do zwrotu kosztów obrony prawnej  – nie precyzując jakie koszty będą pokrywane. I o ile koszty pełnomocników, świadków, ekspertyz nie powinny budzić wątpliwości to warto doprecyzować czy Ubezpieczyciel pokryje koszty procesu strony przeciwnej w razie przegranej.

Pełen katalog kosztów pomocy prawnej w Klauzuli kosztów ochrony prawnej na stonie Portalu Klauzule dodatkowe

 

 

Photo credit: fdecomite / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZwrot kosztów procesu strony przeciwnej
szkody-poniesione-przez-użytkownika-maszyn-i-urządzeń-zdje.jpg

Szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych lub naprawionych przez osoby objęte ubezpieczeniem – co jest maszyną lub urządzeniem?

Zamieszczamy wyrok w sprawie przeciwko Ubezpieczycielowi z powództwa firmy zajmującej się wywarzaniem matryc do drukowania. Mimo uzgadniania zakresu w toku negocjacji i sugerowania zakresu ubezpieczenia przez Agenta, w postępowaniu likwidacyjnym Ubezpieczyciel prezentował odmienne stanowisko co do własnej odpowiedzialności. Mimo wielu szczegółów ukrytych w orzeczeniu można znakomicie się domyśleć stanu faktycznego, zakresu ubezpieczenia.

szkody poniesione przez użytkownika maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całe orzeczenie do pobrania tutaj

 

 

 

Photo credit: bjornmeansbear / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

 

 

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych lub naprawionych przez osoby objęte ubezpieczeniem – co jest maszyną lub urządzeniem?
OC-członków-zarządu-za-zobowiązania-spółki.jpg

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Kodeks spółek handlowych przewiduje sytuacje odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.  Ale tylko w odniesieniu do spółki z o.o.

Art. 299.
§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie za-rządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

W odniesieniu do spółki akcyjnej  K.s.h. nie przewiduje takiej regulacji.

Jednakże przepisy Ordynacji podatkowej nakładają na członków zarządu obu spółek (spółki z o.o. i spółki akcyjnej) odpowiedzialność za  zaległości podatkowe.  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych na równi z zaległościami podatkowymi nakazuje traktować zaległości składek ZUS (art 31)

 Art. 116.
§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:
1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.
§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.
§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełno-mocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Należy zaznaczyć, że odpowiedzialność taka  nie ma charakteru odpowiedzialności cywilnej (zobowiązania nie są szkodą) , ale  Ubezpieczyciele  udzielają ochrony ubezpieczeniowej w pewnym zakresie na zobowiązania podatkowe i ZUS w ramach ubezpieczenia OC członków władz (D&O).

Na tle powyższych przepisów toczyła się sprawa z powództwa ZUS o zapłatę zaległych składek przeciwko członkowi zarządu W.G., który pełnił tę funkcję z przerwami ( wyrok SN z 03.12.2013, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, I UK 213/2013). Skarga kasacyjna pozwanego członka zarządu została uwzględniona przez Sąd Najwyższy i sprawa została  przekazana  sądowi apelacyjnego  do ponownego rozpoznania. Fragmenty uzasadnienia wyroku :

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu gwarantują całym swoim majątkiem wykonanie zobowiązania publicznego zarządzanej przez nich spółki, z tym zastrzeżeniem, że ich odpowiedzialność wyłączają przesłanki egzoneracyjne przewidziane w art. 116 § 1 in fine Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność członka zarządu powstaje więc tylko w razie niewykazania, że we właściwym czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe; niewykazania, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez winy członka zarządu lub w wypadku niewskazania mienia spółki, z którego egzekucja jest możliwa.(…..)

W. G. nie ponosi winy za opóźnienie w złożeniu wniosku o upadłość po ponownym powołaniu na członka zarządu spółki. Nie był bowiem członkiem zarządu bezpośrednio przed 10 kwietnia 2005 r. Odpowiedzialność zaś odnosi się do aktualnego członka zarządu bowiem tylko on może zgłaszać wniosek u upadłość. Czynności tych nie może zaś podejmować osoba pozbawiona mandatu (wyrok z dnia 28 czerwca 2012 r. II UK 296/2011 LexPolonica nr 5042221). Zdaniem Sądu Najwyższego orzekającego w niniejszej sprawie złożenie tego wniosku w okresie do dwóch tygodni od objęcia funkcji jest złożeniem tego wniosku we właściwym czasie i zwalnia W. G. od odpowiedzialności za czas od objęcia funkcji do złożenia wniosku, ale nie zwalnia go od odpowiedzialności po dniu 25 kwietnia 2005 r.

 

 

Photo credit: Thomas Leuthard / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOdpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
Katastrofy-budowlane.jpg

Katastrofy budowlane w Polsce w 2013

Katastrofa budowlana jest zdefiniowana w art 73 Prawa Budowlanego jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:
1)uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
2)uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
3)awaria instalacji.

Szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej mogą angażować odpowiedzialność wielu osób  m.in właściciela, zarządcy, projektanta, wykonawcy. Więcej na ten temat Katastrofa budowlana.Krąg odpowiedzialnych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego publikuje raporty w sprawie katastrof budowlanych za 2013

[table id=104 /]

 

W katastrofach, które miały miejsce w 2013 r. poszkodowanych zostało 86 osób, w tym 21 osób poniosło śmierć (w 17 katastrofach), a 65 osób zostało rannych.

Cały raport do pobrania   tutaj

 

 

Photo credit: cipangu2001 / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaKatastrofy budowlane w Polsce w 2013
Likwidacja-miedzynarodoych-szkód.jpg

Likwidacja międzynarodowych szkód komunikacyjnych w Europie

Rzecznik Ubezpieczonych na swoich stronach umieścił bardzo ciekawe wydawnictwo „Likwidacja międzynarodowych szkód komunikacyjnych w Europie „przygotowane przez  InterEurope AG European Law Service. Jest to materiał wydany z okazji 50 -lecia Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych czyli z roku 2008.

Wydawnictwo choć nie najświeższe zawiera wiele cennych informacji na temat międzynarodowych szkód komunikacyjnych   czyli szkód polskiego ubezpieczonego  za granicą lub w Polsce z udziałem obcokrajowca.  Opracowanie zawiera także informacje na temat roszczeń regresowych , przede wszystkim   ubezpieczycieli autocasco i społecznych.

 Najbardziej cenną częścią jest omówienie zasad naprawienia szkody  w wybranych krajach Europy (Niemczech, Austrii, Francji, we Włoszech, Wielkiej Brytanii).

Cały materiał  do pobrania tutaj

W kwestii właściwego prawa i sądu w szkodach międzynarodowych – zapraszamy do przeczytania Właściwość obcego sądu i prawa w szkodach OC

 

Photo credit: pedrosimoes7 / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaLikwidacja międzynarodowych szkód komunikacyjnych w Europie
choroby-zakaźne.jpg

Ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych

Ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie jest standardowo objęte zakresem ubezpieczenia w ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  Niektórzy Ubezpieczyciele wyłączają je z zakresu, inni pozwalają włączyć dodatkową klauzulą.

Ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych na ludzi dotyczy m.in następujących rodzajów działalności  :

1) Hotele, restauracje, ośrodki żywienia zbiorowego – salmonelloza, bakteryjne zakażenia jelitowe (wywołane m.in. przez bakterie e.coli , jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwonka, WZW typu A

2) Ubojnie, zakłady produkcji żywności – salmonellozy, WZW typu A

3) Gminy (działalność pozamedyczna) – salmonelloza, bakteryjne zakażenia jelitowe (wywołane m.in. przez bakterie e.coli , jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwonka, WZW typu A,  zakażenia wskutek pokąsania  przez bezdomne zwierzęta, gronkowiec, grzybica

4) Gabinety kosmetyczne, fryzjerskie  – HIV, WZW typu C

5) Podmioty lecznicze – HIV, WZW A, B,  C, salmonelloza, bakteryjne zakażenia jelitowe (wywołane m.in. przez bakterie e.coli , jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwonka,

6) baseny, pływalnie – grzybica, gronkowiec, bakteryjne zakażenia e.coli,

Tutaj do pobrania Raport Zakładu Epidemiologii Pracowni Monitorowana i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  pt Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.oraz w porównywalnym okresie 2012 r.

Należy zwrócić uwagę, że wiele OWU nie podaje definicji choroby zakaźnej, co może stanowić przedmiot sporu z poszkodowanym i ubezpieczonym.

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/SalmonellaNIAID.jpg

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRyzyko przeniesienia chorób zakaźnych
Pracownik-podwykonawca.jpg

Pracownik – Podwykonawca – znaczenie różnic w definicji

Coraz częściej Ubezpieczyciele rozszerzają pojęcie pracownika na osoby fizyczne zatrudnione na umowę cywilnoprawną. nie prowadzące działalności gospodarczej.

Takie rozwiązanie przyjmuje mi.n Warta w OWU OC,  Gothaer w OWU z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia, PZU w OC dla klienta korporacyjnego

Dla innych ubezpieczycieli, osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną nie są pracownikami  i są podwykonawcami.

Rozszerzenie pojęcia pracownika na osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną skutkuje:

1) ochroną dla szkód osobowych w ramach klauzuli OC pracodawcy (a nie zakresu podstawowego)

2) brakiem możliwości kierowania regresu do takiej osoby (taka osoba nie jest osobą trzecią, wiec nie ma możliwości kierowania do niej roszczeń regresowych)

3) brakiem możliwości ochrony na roszczenia wzajemne (poza szkodami osobowymi z tytułu wypadku przy pracy)

 

Gdy osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną nie jest uznana za pracownika, tylko za podwykonawcę to:

1) szkody osobowe jemu wyrządzone będą naprawiane z zakresu podstawowego

2) istnieje prawna możliwość skierowania roszczenia regresowego (chyba że Ubezpieczyciel się go zrzekł w umowie ubezpieczenia)

3) podwykonawca może być objęty ubezpieczeniem i roszczenia wzajemne mogą zostać pokryte tzw klauzulą roszczeń wzajemnych

Photo credit: Kieran (AU) / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaPracownik – Podwykonawca – znaczenie różnic w definicji