Czerwiec 2014

Wszystkie posty od Czerwiec 2014

wniosek-SN-zadośćuczynienie.jpg

Zadośćuczynienie dla osób bliskich z wypadków sprzed 03.08.2008 – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w dniu  27 06 2014 postanowił odmówić podjęcia uchwały w sprawie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych „Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?​”

Uzasadnienia postanowienia jeszcze Sąd nie przedstawił

Informacja na stronie SN 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonego do pobrania tutaj

Patrz wpis Kolejne wnioski Rzecznika Ubezpieczonych czekają na rozstrzygnięcie SN

 

_________

Photo credit: ali edwards / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZadośćuczynienie dla osób bliskich z wypadków sprzed 03.08.2008 – postanowienie SN
Największe-katastrofy-przemysłowe.jpg

Największe katastrofy przemysłowe w Europie

I.

Data 2010.10.04,

Miejsce  – Ajka, Węgry

OPis: Katastrofa w hucie aluminium  – w wyniku wypadku w hucie aluminium, po pęknięciu tamy zbiornika z chemikaliami doszło do wycieku okoł  700 000 m3 czerwonego szlamu

Linki zewnętrzne:

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/czerwony-szlam-zalal-miasta-czy-grozi-nam-katastrofa-ekologiczna-jak-na-wegrzech,13341.html,

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/czerwony-szlam-zalal-miasta-czy-grozi-nam-katastrofa-ekologiczna-jak-na-wegrzech,13341.html

http://www.focus.pl/czlowiek/katastrofa-ekologiczna-na-wegrzech-3120

Video

 

II.

Data: 21.09.2001

Miejsce: Tuluza, Francja

Opis: Wybuch w zakładach AZF, w obiekcie magazynowym azotanu amonu, 30 fiat, 2500 rannych,  straty 1, 5 mld Euro

Linki zewnętrzne:

http://www.wsws.org/en/articles/2001/09/toul-s25.html,

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1629,title,Francja-29-ofiar-smiertelnych-wybuchu-w-Tuluzie,wid,202175,wiadomosc.html?ticaid=112f85&_ticrsn=5

Video:

http://youtu.be/FHjK8gBTBwg

III

Data: 13.05.2000

Miejsce: Enschede, Holandia

Opis: Pożar i wybuch materiałów pirotechnicznych, 20 ofiar, 100 rannych, 600 zniszczonych budynków

Linki zewnętrzne:

http://fakty.interia.pl/news-holandia-eksplozja-w-fabryce-fajerwerkow,nId,778796

Video:

IV

Data: 01.11.1986

Miejsce: Bazylea, Szwajcaria

Opis: awaria przemysłowa w zakładach Sandoz, zniszczenie życie biologicznego na całej długości Renu,

Linki zewnętrzne: http://en.wikipedia.org/wiki/Sandoz_chemical_spill

V.

Data:  11.07.1978

Miejsce: Los Alfaques, Hiszpania

Opis: wybuch pojazdu cysterny w pobliżu campingu, 217 ofiar, 300 rannych

Linki zewnętrzne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksplozja_na_kempingu_Los_Alfaques_w_Alcanar

VI.

Data: 10.07.1976

Miejsce: Seveso, Włochy

Opis: awaria w zakładach ICMESA, 17 ofiar, 170 rannych

Linki zewnętrzne:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Seveso

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1986457_1986501_1986449,00.html

Video:

VII

Data: 01.06.1974

Miejsce: Flixborough, Wielka Brytania

Opis: Awaria w zakladach Nypro, produktującego kalrolaktam, 36 ofiar, kilkustet rannych

Linki zewnętrzne:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flixborough_disaster

http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/caseflixboroug74.htm

Video:

VIII

Data: 26.06.1971

Miejsce: Czechowice – Dziedzice, polska

Opis: Pożar i wybuch zbiornika z ropą naftową, 37 ofiar, ponad 100 rannych

Linki zewnętrzne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pożar_w_rafinerii_w_Czechowicach-Dziedzicach

 

Photo credit: Ellen5e / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaNajwiększe katastrofy przemysłowe w Europie
IV-powód.jpg

IV powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie IV  powodu „Mała działalność może wyrządzić dużą szkodę”

Na rozmiar wyrządzonej szkody nie wpływa tylko wielkość przedsiębiorstwa – jego aktywa lub przychody.

O ryzyku wyrządzenia szkody czyli jej rozmiarze i prawdopodobieństwie, decyduje szereg czynników m.in. rodzaj działalności, rodzaj produkowanych produktów, kategoria odbiorców, kategoria  potencjalnych poszkodowanych, standardy i zabezpieczenia, odległości od mienia osób trzecich, itp., itd.

Jako przykłady dysproporcji pomiędzy wielkością firmy a rozmiarem szkody może  podać :

Dokładne szacowanie prawdopodobieństwa powstania szkody i jej rozmiarów nie jest możliwe. Dlatego ubezpieczenie OC ma służyć zapewnieniu ochrony na szkody nieproporcjonalnie duże do wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa.

________

      Photo credit: fireflythegreat / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
read more
Maria Tomaszewska -PestkaIV powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
Historia-Pojazdu.gif

Sprawdź auto – historia pojazdu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło serwis Historia Pojazdu 

Można sprawdzić m.in  liczbę właścicieli, ostatnie badanie techniczne, czy pojazd nie jest zgłoszony jako kradziony, stan licznika

Przykładowy raport  tutaj 

Niestety serwis nie jest połączony z serwisem UFG „Identyfikacja umowy OC za dzień” . Zatem posiadanie ubezpieczenia OC należy sprawdzić odrębnie, w serwisie UFG.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSprawdź auto – historia pojazdu
uwaga_zwierzeta-300x300.png

Znak „Uwaga dzikie zwierzęta” – OC zarządcy drogi

16 czerwca 2014 Rzeczpospolita przytoczyła wyrok w sprawie kolizji samochodu osobowego z łosiem na drodze zarządzanej przez GDDiA. Wyrok był niekorzystny dla kierującego pojazdem – Sąd I i II instancji nie uznał odpowiedzialności zarządcy drogi, wskazując na brak związku przyczynowego pomiędzy brakiem ustawionego znaku „Uwaga dzikie zwierzęta” a uszkodzeniem pojazdu wskutek kolizji z przebiegającym przez drogę  łosiem. Fragment uzasadniania:

„..normalny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. między określonym zdarzeniem a szkodą zachodzi wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez szczególnego zbiegu okoliczności, szkoda jest typowym następstwem tego rodzaju zdarzeń (por. wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 28/00, LEX nr 52426). Należy przy tym zaaprobować pogląd, że z przyczynowością zaniechania będziemy mieli do czynienia dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną trzy podstawowe warunki:

a) osoba, której zarzuca się zaniechanie musi mieć ustawowy obowiązek danego działania,

b) osoba ta miała sposobność takiego działania,

c) wypełnienie tego obowiązku przez tę osobę w normalnych warunkach pozwoliłoby zapobiec szkodzie.

Jeśli wszystkie te warunki nie wystąpią, wówczas nie można będzie traktować zaniechania jako warunku sprawczego szkody. W niniejszym postępowaniu powód nie dowiódł ,że postawienie dodatkowego znaku ostrzegawczego zapobiegłoby szkodzie spowodowanej nagłym wtargnięciem łosia na jezdnię….”

Cały wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 24.04.2014 do pobrania tutuj: II Ca 273_14

Bardzo podobnie orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z dnia 18 lipca 2013 w szkodzie polegającej na zderzeniu z sarną. Fragment uzasadnienia:

„…Brak jest zatem w ocenie Sądu związku przyczynowo — skutkowego pomiędzy wykonywaniem władzy publicznej (zaniechaniem umieszczenia znaku A—18b a zdarzeniem będącym źródłem szkody. Okoliczności wypadku wynikające wprost z treści informacyjnych wyjaśnień samego powoda — wybiegniecie sarny z prawej strony lasu, dostrzeżenie zwierzęcia dopiero sekundę przed zderzeniem wskazują, że do wypadku doszłoby nawet gdyby na przedmiotowym odcinku drogi zostałby uprzednio umieszczony znak ostrzegający o dzikich zwierzętach, czy też znak nakazując ograniczenie prędkości. Powód był zresztą świadomy zagrożenia wynikającego z obecności w okolicy dzikich zwierząt (widywał je pasące się na łące w sąsiedztwie, wiedział o niedawnym wypadku szwagierki nieopodal), zachowywał dozwoloną na tym obszarze prędkość pojazdu (jechał z prędkości 70 km/h, podczas, gdy administracyjnie dopuszczalna prędkość wynosiła 90 km/h). W tej sprawie wypadek był efektem przypadkowego zbiegu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie wystąpiły zatem podstawy do stwierdzenia normalnego, typowego związku pomiędzy brakiem na drodze ostrzeżenia w postaci znaku A—18b a zderzeniem pojazdu ze zwierzęciem. Jest to stwierdzenie uzasadnione w świetle zasad doświadczenia życiowego i racjonalnego rozumowania. Powyższa ocena koresponduje z treścią art. 361 § 1 k.c., zgodnie z którym zobowiązany do odszkodowania; ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła.

Cały wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 lipca 2-13  do pobrania tutaj: II Ca 436_13

Oba orzeczenia znakomicie obrazują, że zaniechanie  nie wystarczy do przypisania odpowiedzialności cywilnej za powstałą szkodę. Niezbędne jest jeszcze wykazanie związku przyczynowego pomiędzy powstałą szkodą a tym zaniechaniem.

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZnak „Uwaga dzikie zwierzęta” – OC zarządcy drogi
Mlecz.jpg

III transza deregulacji

15 maja 2014 Rząd przekazał do Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów , tzw III transzę deregulacji. Ustawa ma zmienić warunki wykonywania zawodu dla następujących zawodów:

 • inżynier pożarnictwa;
 •  strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 •  rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 • pracownik artystyczny;
 • muzealnik;
 •  makler giełd towarowych;
 •  inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla
 • zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 •  rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 •  rzecznik patentowy;
 •  konserwator zabytków ruchomych;
 • konserwator zabytków nieruchomych;
 • konserwator zabytkowej zieleni;
 •  tłumacz przysięgły;
 • makler papierów wartościowych;
 • doradca inwestycyjny;
 •  agent firmy inwestycyjnej;
 •  geolog –(tutaj kilka szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik ruchu w  zakładach górniczych (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik dozoru ruchu w zakładach górniczych  (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • mierniczy górniczy;
 • geolog górniczy;
 •  geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 •  górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 •  instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 • operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 •  elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych (tutaj kilka specjalizacji)
 •  spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 • spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 •  spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • rusznikarz.

Projekt do pobrania tutaj

07 maja 2014 odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu, projekt obecnie został skierowany do Komisji Sejmowej ds ograniczenia biurokracji. Tutaj można obserwować przebieg prac nad Ustawą 

30 maja 2014 Prezydent podpisał Ustawę  z dnia 09.05.2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ,  tzw II transzę deregulacji. Patrz: http://portaloc.pl/ii-transza-deregulacji-ustawa-podpisana-prezydenta-rp/

O I transzy można przeczytać tutaj: http://portaloc.pl/deregulacja-zawodow-i-transza/

read more
Maria Tomaszewska -PestkaIII transza deregulacji
III-powód.jpg

III powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie III powodu „Niezbadane są wyroki sądów”

Przegląd orzecznictwa w wybranych kwestiach dotyczących OC  pokazuje niekonsekwencje, odmienne stanowiska, rozbieżne interpretacje sądów powszechnych. Dotyczy to nawet kwestii wydawałoby się ugruntowanych i oczywistych. Tych spraw jest długa lista, m.in:

a)  OC za produkt niebezpieczny – sądy w różny sposób interpretują przesłanki odpowiedzialności i ciężar dowodu bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa produktu, patrz: Śmierć strażaka – OC za produkt

b) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców  – sądy w różny sposób interpretują zwolnienia z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców

c) zasada ryzyka – sądy w różny sposób interpretują jaki zakład jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody

d) granice obowiązku odszkodowawczego – dopiero IV uchwały SN pozwoliły na wyklarowanie spornych kwestii ostatnich lat w zakresie auta zastępczego, części zamiennych, amortyzacji, kosztów pełnomocnika patrz: SN – 4 orzeczenia w sprawie OC posiadacza pojazdu

e) krąg osób uprawnianych do otrzymania zadośćuczynienia

W wielu sprawach  dopiero  Sąd Najwyższy musi się wypowiedzieć aby ujednolicić praktykę orzeczniczą. Tak było w kwestii zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone zalaniem sąsiadów, gdzie SN podjął uchwałę 7 sędziów III CZP 63-2012, zgodnie z którą przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Zatem nikt nie może być pewien zasad i granic swoje odpowiedzialności. Najlepiej to ryzyko scedować na ubezpieczyciela OC. – różne roszczenia

Photo cedit: puzzlescript / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaIII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
pożarowym.jpg

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy

 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

Taką definicję podaje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zatem wszystkie prace remontowe z użyciem palników (np do rozgrzewania papy,  cięcia ), szlifierek kątowych , spawaniem są takimi pracami.

Nie bez przyczyny o pożarach w czasie remontów można wielokrotnie przeczytać w mediach, poniżej kilka przykładów:

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/pozar-w-czasie-remontu-hali-zapalil-sie-dach,302369.html

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34887,10276641,Pozar_na_Pradze__budynek_zapalil_sie_w_czasie_remontu.html

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Pozar-kosciola-sw-Katarzyny-n19549.html

http://wiadomosci.wpr24.pl/dekarski-blad-przyczyna-pozaru;19144.html

Obowiązki ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem  prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  spoczywają na  właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu, który (par 36 ust 1 Rozporządzenia): 

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac należy (par 36 ust 1 Rozporządzenia):

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Więcej obowiązków w  Rozporządzeniu, do pobrania tutaj

Takie rozkład obowiązków powoduje możliwość  określania przyczynienie gdy poszkodowanym jest właściciel  obiektu, a można dopatrzeć się zaniedbań obowiązków po jego stronie. Gdy poszkodowanym są osoby trzecie, nie można wykluczać solidarnej odpowiedzialności właściciela obiektu, zarządcy, użytkownika i wykonawcy prac, gdy można im przypisać zaniedbania.

Photo credit: el_tommo / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaPrace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy