Lipiec 2014

Wszystkie posty od Lipiec 2014

DO-oświadczenie-o-rezygnacji-z-pełnienia-funkcji.jpg

D&O- rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

Dla ustalenia odpowiedzialności członków zarządu za szkody oraz za zobowiązania spółki , kluczowe znaczenia może mieć data do kiedy członek zarządu pełnił swoją funkcję. Szczególnego znaczenia, wobec braku  regulacji prawnej, nabiera tryb skutecznego złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji.

Biuletyn orzecznictwa Lexis.pl, w artykule pt Organ właściwy do przyjęcia oświadczenia woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu, autorstwa Pana Łukasza Węgrzynowskiego wymienia aż 6 poglądów komu powinno zostać złożone oświadczenie woli o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu

I pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec rady nadzorczej albo pełnomocnika powołanego na podstawie art. 210 § 1 i art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników

II pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec organu, który powołuje członka zarządu. Nie może zostać złożone wobec wspólnika spółki ani jego pełnomocnika.

III pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec organu, który powołuje członka zarządu. Nie może zostać złożone wobec wspólnika spółki ani wobec zarządu spółki.

IV pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec zgromadzeniu wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), chyba że w chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji spółka ma jednego wspólnika. Wówczas zastosowanie znajdzie art. 210 i art. 379 kodeksu spółek handlowych.

V pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec zarządu spółki.

VI pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec organu spółki.

Uzasadnienie  i wskazanie orzeczeń popierających powyższe poglądy znajduje się w w/w artykule , link tutaj 

 

Photo credit: Manchester Library / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaD&O- rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu
schody-ruchome.jpg

Schody ruchome – bezpieczeństwo

O tym , że schody ruchome to urządzenie niebezpieczne można się przekonać z kilku filmów poniżej załączonych

[su_youtube url=”http://youtu.be/OCj3jeMVBCI” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”]

[su_youtube url=”http://youtu.be/8LSImCEVBAo?t=10s” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”]

[su_youtube url=”http://youtu.be/Zm3rGTYqUXc” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”]

O wypadek proszą się czasem sami użytkownicy

[su_youtube url=”http://youtu.be/2Fl-aU6X7MM” width=”320″ height=”200″ responsive=”no”]

Polskie Prawo nie przewiduje specjalnych regulacji dotyczących oznaczeń i instrukcji na schodach ruchomych.

Na pewno będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Dla schodów zamontowanych w metrze mogą mieć zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Schody ruchome podlegają Urzędowi i Dozoru Technicznego . Tutaj odpowiednie regulacje w zakresie dozoru technicznego schodów ruchomych.

Tutaj wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 23.10.2013 w sprawie wypadku na nieczynnych schodach ruchomych , z których spadła powódka i doznała urazu kręgosłupa. Schody były czasowo wyłączone z eksploatacji, ich stan techniczny nie budził wątpliwości. W pierwszej instancji Sąd odrzucił roszczenie do ubezpieczyciela OC zarządcy budynku , frag. uzasadnienia: „…Sąd pierwszej instancji skonstatował, że zachowania zarządcy budynku nie cechowało zaniechanie w zakresie zapewnienia stanu bezpieczeństwa osobom odwiedzającym galerię handlową na schodach ruchomych, w sytuacji gdy były one unieruchomione…W ocenie Sądu pierwszej instancji powódka nie udowodniła, iż winę za przedmiotowe zdarzenie ponosi administrator budynku oraz że ciążył na nim bezwzględny obowiązek wyłączenia ruchomych schodów w sytuacji kiedy te były unieruchomione….”

Zdanie tego nie podzielił Sąd Okręgowy w II instancji , który dopatrzył się zawinienia administratora centrum handlowego  i  cofnął sprawę do ponownego rozpoznania. Fragment uzasadnia wyroku sądu II instancji

„….Zdaniem Sądu Okręgowego w okolicznościach stanu faktycznego sprawy, zasady doświadczenia życiowego nakazywały administratorowi tego obiektu uniemożliwienie w dniu 01 sierpnia 2009 r. wejścia osobom przebywającym w galerii na unieruchomione schody – czy to poprzez odpowiednie zagrodzenie wejścia na nie, czy też choćby pozostawienie w widocznym miejscu wyraźnej informacji o ich dysfunkcji danego dnia. Administrator obiektu nie pozostawił w dniu 01 sierpnia 2009 r. żadnej informacji o tym, iż schody ruchome nie działają. Na powyższą konstatację bez wpływu pozostaje okoliczność umieszczenia informacji obligującej użytkowników schodów ruchomych do trzymania się poręczy podczas korzystania z urządzenia. Przedmiotowa informacja, choć nie pozostająca bez wpływu na bezpieczeństwo osób korzystających ze schodów ruchomych, mogła odnosić skutek jedynie w przypadku prawidłowego działania urządzania którego dotyczyła – a zatem automatycznego poruszania się schodów zgodnie z ich przeznaczeniem. Natomiast w przypadku kiedy schody ruchome „stały” należało przestrzegać zaleceń producenta zawartych w punkcie 17 instrukcji obsługi co do niekorzystania z urządzenia z uwagi na niebezpieczeństwo upadku lub potknięcia w wyniku kroczenia po niestandardowej wysokości stopniach schodów..”

Całe orzeczenie  I Ca 264/13 do pobrania tutaj

 

Obserwuj akt

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSchody ruchome – bezpieczeństwo
VII-powód.jpg

VII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VII  powodu „Obowiązuje solidarna odpowiedzialność sprawców szkód”

 

Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody ich odpowiedzialności jest solidarna. To zasada wynikająca z Kodeksu cywilnego. Sąd nie może badać w procesie stopnia winy i przesądzać w jakim procencie poszczególne osoby odpowiadają za szkody. Zasądza odszkodowanie solidarnie od kilku  podmiotów. Poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru od którego podmiotu będzie żądał wypłaty odszkodowania. Przypadki solidarnej odpowiedzialności nie stanowią rzadkości – wspólnota i zarządca, wykonawca robót budowlanych i projektant, spółdzielnia mieszkaniowa i firma konserwatorska, gmina i firma sprzątająca, właściciel obiektu i organizator imprezy itp., itd.

Wykonując niewielką część prac , realizując niewielkie zlecenie można ponosić odpowiedzialność za „cudzą” szkodę. Dopiero w drodze roszczenia do innych sprawców można domagać się rozliczenia.

Ubezpieczyciele OC udzielają ochrony ubezpieczeniowej na 100% roszczenia, chociażby Ubezpieczony  tylko w ułamku przyczynił się do powstania szkody.  Warto pozostawić  Ubezpieczycielom ciężar dochodzenia roszczenia od pozostałych sprawców szkody.

Orzeczenia w kwestii solidarnej odpowiedzialności na stronie www.portaloc.pl/orzecznictwo

 

Photo credit: Jocey K / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaVII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
wyniki-za-I-kw-20141.jpg

Wyniki rynku za I q 2014 – ubezpieczenia OC hamują

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdania  rynku za I kwartał 2014 . Całe sprawozdanie do pobrania  tutaj.

Wniosek na podstawie danych o składce przypisanej brutto w największych grupach ubezpieczeń nasuwa się oczywisty: ubezpieczenia OC hamują .

[table id=124 /] [table id=123 /] [table id=125 /]

Photo credit: Pavel P. / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWyniki rynku za I q 2014 – ubezpieczenia OC hamują
wypadek-w-kobylnicy.jpg

Wypadek na koloniach w Kobylnicy – zasada odpowiedzialności gminy

4 lipca 2014 zapadł wyrok w II instancji w sprawie poparzonej dziewczynki na koloniach w Kobylinicy. Wyrok nie został jeszcze opublikowany na oficjalnym Portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Prasa donosi o zasądzeniu zadośćuczynienia i renty.

Warto się jednak przyjrzeć wyrokowi w tej sprawie w I instancji, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Słupsku 13 grudnia 2013, a w szczególności przesądzeniu odpowiedzialności  gminy.

 •  Data wypadku : 16.02.2010
 • Powód – rodzice poszkodowanej
 • Poszkodowana – 6 letnia w dniu wypadku dziewczynka, poparzona goracą herbatą,
 • Pozwani:  Gmina Kobylnica,  Stowarzyszenie – organizator kolonii
 • Obrażenia – rozległe poparzenia, ponad 1 miesiąc w szpitalu, 10 operacji, 116% uszczerbku na zdrowiu (szczegóły w załączonym wyroku)
 • Roszczenia: 1) 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, 91.469,71 zł tytułem odszkodowania 3)  4.564,99 zł tytułem renty począwszy od 1 października 2011r. w związku ze zwiększeniem się potrzeb, 4)  ustalenia odpowiedzialności na przyszłość strony pozwanej wobec powódki za skutki wypadku.

Gmina wniosła o oddalenie powództwa przeciwko niej uzasadniając, że przedmiotem umowy jaką Gmina zawarła z S. Stowarzyszeniem (…) z siedzibą w K., było zobowiązanie Gminy do przekazania Stowarzyszeniu dotacji na realizację zadania (…). Umowa ta była jedynie umową o wsparcie finansowe realizacji zadania w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a nie powierzeniem realizacji zadania publicznego. Mając na uwadze powyższe Gmina K. jako przekazująca jedynie wsparcie finansowe na realizację zadania, którego organizatorem i wykonawcą było Stowarzyszenie i jako jednostka samorządu terytorialnego, która nie powierzała realizacji tego zadania nie może ponosić odpowiedzialności za nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce podczas zajęć na półkolonii.

Pozwane S. Stowarzyszenie (…) w K. również wniosło o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazano, że realizacja celów działania Stowarzyszenia odbywa się przy wsparciu finansowym Gminy K. oraz zaangażowaniu i pracy wolontariuszy. Zadanie publiczne, jakim było zorganizowanie podczas ferii zimowych zajęć dla dzieci finansowane było częściowo ze środków jakie Stowarzyszenie otrzymało od Gminy K. po zaakceptowaniu złożonej oferty oraz pracy wolontarystycznej członkiń Stowarzyszenia. Wypadek do którego doszło w dniu 16 lutego 2010 roku spowodowany był nieszczęśliwym splotem okoliczności, natomiast późniejsze działania Stowarzyszenia wskazują, iż w miarę posiadanych środków i możliwości, udzieliło wsparcia i zaoferowało pomoc

Sąd uznał odpowiedzialność Gminy wskazując, że Gmina powierzyła realizację zadania publicznego i ponosi  odpowiedzialność na zasadzie art 417 par 2  k.c  0 ( Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa) . Niezgodnego działania z prawem przy wykonywaniu władzy publicznej sąd dopatrzył się w używaniu, do rozlewania gorącej herbaty,  dzbanka przeznaczonego tylko i wyłącznie do zimnych napojów.

Zasądzone świadczenia w I instancji solidarnie od Gminy i Stowarzyszenia:

 • zadośćuczynienie -350.000 zł
 • odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia – 24.909,19 
 • renta na zwiększone potrzeby – 1376 zł /miesiąc 

Sąd także uznał odpowiedzialność pozwanych na przyszłość

Cały wyrok I instancji do pobrania tutaj I C 26_12

 

 

Photo credit: timlewisnm / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadek na koloniach w Kobylnicy – zasada odpowiedzialności gminy
OC-agenta-OC-brokera-nowe-rozporządzenia.jpg

OC agenta, OC brokera – projekty nowych Rozporządzeń

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło Projekty nowych rozporządzeń w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osób wykonujących czynności:

[su_label type=”info”]agencyjne[/su_label] – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj 

[su_label type=”info”]brokerskie[/su_label]  – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj

Projekty różnią się od obecnie obowiązujących Rozporządzeń, brakiem możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela do 10%. Tym samym Ubezpieczyciel OC nie będzie mógł zastosować franszyzy w wysokości 10%.

Obecnie obowiązujące rozporządzenia na stronie Portalu OC – OBOWIĄZKOWE

Rozporządzenia w nowym brzmieniu mają wejść w życie od 01.01. 2015

 

Photo credit: tiagonicastro / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC agenta, OC brokera – projekty nowych Rozporządzeń
doubezpieczenie.jpg

Doubezpieczenie – od kiedy ochrona?

 

W katalogu Klauzul dodatkowych w dobrowolnych ubezpieczeniach OC znajduje się Klauzula konsumpcji sumy gwarancyjnej. Spotyka się jej dwie wersje :

I – niepożądaną dla Ubezpieczyciela, powodującą że suma gwarancyjna określona zostaje na jeden wypadek

VER I Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostaje uzupełniona do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia

II – gdzie strony mają każdorazowej akceptacji podwyższenia sumy

VER II –   Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostanie uzupełniona na wniosek Ubezpieczającego  do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia, za zapłatą dodatkowej składki odpowiadającej stosunkowi uzupełnianej sumy do sumy wskazanej w umowie ubezpieczenia.

W pierwszej wersji, uzupełnienie sumy następuje automatycznie, po wypłacie odszkodowania.

W II wersji strony akceptują podwyższenie sumy gwarancyjnej. Jednak istotne jest pytanie od kiedy ma obowiązywać ochrona z wyższym limitem. To pytanie ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy strony negocjują doubezpieczenie upływie czasu od wypłaty odszkodowania.

Rozwiązania są dwa :

I – ochrona ubezpieczeniowa z odnowioną sumą gwarancyjna obowiązuje od dnia wypłaty ostatniego odszkodowania – w takiej sytuacji Ubezpieczyciel powinien żądać oświadczenia o braku szkód i okoliczności z których powstały szkody w okresie od wypłaty odszkodowania do dnia udzielenia ochrony z wyższą sumą,

II – ochrona ubezpieczeniowa z odnowioną sumą gwarancyjną obowiązuje od dnia udzielenia ochrony z wyższa sumą.

 

II rozwiązanie lub pytanie ubezpieczyciela w I rozwiązaniu ma służyć eliminacji objęcia ochroną wypadków mających miejsce w okresie, w którym  suma gwarancyjna była skonsumowana. Nie można wykluczyć, że Ubezpieczony będzie poszukiwał podwyższenia sumy dopiero po wypadku – przewidujący underwriter powinien umieć uniknąć tej sytuacji.

 

Photo credit: Horia Varlan / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDoubezpieczenie – od kiedy ochrona?
Vi-powód.jpg

VI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VI  powodu „Nie można wykluczyć sporu przed obcym sądem i w oparciu o obce prawo”

Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie . Nie zawsze także taka sprawa będzie podlegała jurysdykcji polskiego sądu.  Właściwości obcego prawa  lub jurysdykcja obcego sądu  może zostać przesądzona gdy :

 • sprawca i poszkodowany mają różne obywatelstwo
 • sprawca i poszkodowany zamieszkują lub mają siedziby  w różnych państwach
 • działalność sprawcy wywołuje ujemne skutki w innym państwie  lub państwach, np emisja zanieczyszczeń przedostała się za granicę Polski

Przepisy regulujące te kwestie zostały umieszczone na portalu na stronie Właściwość obcego prawa, sądu

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który kieruję sprawę do sądu I instancji do ponownego rozpoznania w oparciu o prawo austriackie. Sprawa dotyczy Polaka,który był najemcą mieszkania w Austrii i doprowadził do jego zalania i zalania lokali sąsiadujących. Sąd polski ale prawo austriackie. Wyrok z dnia 22.02.1013, akt II Ca 1367/12

 

Photo credit: fdecomite / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaVI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne