Actio directa

Data orzeczeniaSąd/SygnaturaTezaPełna treść lub fragment uzasadnieniaPublikatory
2013.01.22SA/I ACa 1331/12Między zakresem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego sprawcy a odpowiedzialnością ubezpieczyciela można postawić znak równości. Odpowiedzialność ubezpieczonego sprawcy musi bowiem mieścić się w granicach ochrony udzielonej przez ubezpieczyciela, a poza tym musi wystąpić wypadek ubezpieczeniowy, czyli zdarzenie, które strony w umowie ubezpieczenia określiły jako przyczynę uzasadniającą odpowiedzialność ubezpieczyciela. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wyznacza przewidziana w umowie suma gwarancyjna, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pełna treść I ACa 1331_12www.orzeczenia.ms.gov.pl
www.lexis.pl
2011.10.19SN/ II CSK 86/2011Cechą charakterystyczną ubezpieczeń OC jest
akcesoryjny charakter odpowiedzialności ubezpieczyciela, co oznacza,
że ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim
odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony sprawca szkody.
Zastrzec należy, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z reguły jest ograniczana ze
względu na stosowane przez ubezpieczycieli klauzule wyłączające lub
ograniczające zakres przyznanej ochrony.
Pełna treść II CSK 86-11-1www.sn.pl
2013.05.17SA/ V ACa 108/13Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Przepis ten rodzi zobowiązanie ubezpieczyciela względem poszkodowanego, o ile ubezpieczony ponosi odpowiada za szkodę względem poszkodowanego. Jeśli tego zobowiązania względem poszkodowanego ubezpieczyciel nie wykona lub wykona je nienależycie, w następstwie czego poszkodowany zdarzeniem przewidzianym w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poniesie szkodę nie będącą już szkodą objętą umową ubezpieczenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel odpowiada za nią, jak każdy dłużnik, który obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. Pełna treść V ACa 108_13www.orzeczenia.ms.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *