Ciężar dowodu

Data orzeczeniaSąd/SygnaturaTezaPełna treść lub fragment uzasadnieniaPublikatory
2013.05.09SN/II CSK 599/2012Nie tylko ciężar dowodu istnienia szkody ale i jej rozmiaru spoczywa na poszkodowanym (art. 6 k.c. i art. 232 zdanie pierwsze k.p.c.) II CSK 599-12-1www.sn.pl
www.lexis.pl
2013.07.12SA/VI ACa 81/2013 Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.) – por. wyrok SN z dn. 17.12.1996 r., I CKU 45/96, OSNC 1997/6-7/76. Zauważyć należy, że skarżąca była reprezentowana przez radcę prawnego, zatem dopuszczanie dowodów z urzędu - byłoby wyręczeniem strony zastępowanej przez profesjonalistę, a więc podmiot znający reguły prowadzenia procesu cywilnego. Na pozwanej spoczywał zatem obowiązek wykazania za pomocą środków dopuszczalnych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego jako dowody, że zachodzą przesłanki egzoneracyjne, w tym, że powód - wierzyciel (...) spółki z o.o. nie poniósł szkody, pomimo niezgłoszenia przez pozwaną wniosku o ogłoszenie upadłości.VIA Ca 81_13www.lexis.pl
www.orzeczenia.ms.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: