KLAUZULE DODATKOWE

[stextbox id=”info”]

 TREŚĆ KLAUZUL PONIŻEJ

I. Klauzula  DATY PŁATNOŚCI 

II. Klauzula  DOMNIEMANEJ AKCEPTACJI KOSZTÓW OBRONY PRAWNEJ 

III. Klauzula INTERWENCJI UBOCZNEJ

IV. Klauzula KONSUMPCJI SUMY  

V. Klauzula KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ  

VI.Klauzula NATYCHMIASTOWEJ NAPRAWY  

VII. Klauzula OCENY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

VIII. Klauzula POCZĄTKU  ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA  

IX. Klauzula OGLĘDZIN 

X. Klauzula POSZUKIWANIA PRZYCZYNY SZKODY 

XI. Klauzula POTRĄCENIA NALEŻNYCH RAT Z ODSZKODOWANIA  

XII. Klauzula PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI 

XIII. Klauzula PRO RATA TEMPORIS   

XIV. KLAUZULA PRZEJĘCIA UBEZPIECZONEGO  

XV. Klauzula REPREZENTANTÓW  (tekst poniżej)

XVI. Klauzula REZYGNACJI Z PRAWA REGRESU  

XVII. Klauzula  RZECZOZNAWCÓW POWOŁANYCH PRZEZ UBEZPIECZONEGO 

XVIII. Klauzula WARUNKÓW I TARYF 

XIX. Klauzula WYODRĘBNIENIA  PODMIOTÓW  

XX. Klauzula WYPOWIEDZENIA UMOWY 

[/stextbox]

I.  Klauzula  DATY PŁATNOŚCI

W rozliczeniach  stron umowy ubezpieczenia, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.

 II.  Klauzula DOMNIEMANEJ AKCEPTACJI KOSZTÓW OBRONY PRAWNEJ

Ubezpieczony jest uprawniony do poniesienia kosztów ochrony prawnej w zakresie wskazanym w umowie ubezpieczenia o ile Ubezpieczyciel nie zgłosi sprzeciwu na ich poniesienie w ciągu …..dni od zawiadomienia go przez Ubezpieczającego o chęci poniesienia takich kosztów. W razie upływu terminu , o którym mowa w zdaniu pierwszym, Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował zasadności i wysokości poniesionych kosztów w zakresie wskazanym w umowie ubezpieczenia.

III.  Klauzula INTERWENCJI UBOCZNEJ 

W przypadku gdy Ubezpieczyciel odmówił uznania odpowiedzialności cywilnej  Ubezpieczonego za powstałą szkodę, a poszkodowany wytoczył  powództwa przeciwko Ubezpieczonemu  z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel ma obowiązek przystąpienia z interwencją uboczną do toczącego się procesu o ile  Ubezpieczony powiadomi Ubezpieczyciela o toczącym się postępowaniu w czasie umożliwiającym przystąpienie z interwencją. 

IV.   Klauzula KONSUMPCJI SUMY

VER 1 Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostaje uzupełniona do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia

VER 2  Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostanie uzupełniona na wniosek Ubezpieczającego  do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia, za zapłatą dodatkowej składki odpowiadającej stosunkowi uzupełnianej sumy do sumy wskazanej w umowie ubezpieczenia.

V. Klauzula KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ

1.  Ubezpieczyciel pokryje w granicach przyjętej sumy gwarancyjnej koszty ochrony prawnej Ubezpieczającego, obejmujące:

1)      koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego do wysokości ….-krotności  stawek minimalnych wyznaczonych  odpowiednio na podstawie: rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego lub adwokata ustanowionego z urzędu. Dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez uprawnionego prawnika na terytorium innych krajów stosuje się stawkę minimalną przewidzianą za daną czynność w danym prawodawstwie; w razie braku w danym kraju regulacji prawnej dotyczącej wysokości stawek, podlegające pokryciu ubezpieczeniowemu wynagrodzenie za świadczenie określonego typu usługi prawnej nie może być wyższe od średnich stawek obowiązujących w danym kraju;

2)       koszty sądowe – regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa koszty związane z postępowaniem sądowym cywilnym, sądowym karnym bądź sądowo-administracyjnym, obejmujące opłaty i wydatki, do których poniesienia lub zaliczkowego uiszczenia Ubezpieczony jest zobowiązany,

3)       zwrot kosztów procesu poniesionych  przez stronę przeciwną – koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu,

4)       koszty postępowania sądu polubownego – koszty prowadzenia postępowania przed sądem polubownym aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, do wysokości ……..% kosztów sądowych, które powstałyby przed właściwym państwowym sądem pierwszej instancji

5)       koszty postępowania administracyjnego – koszty związane z postępowaniem administracyjnym, obejmujące opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, do których poniesienia lub zaliczkowego uiszczenia osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana

6)       koszty notarialne – wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa opłaty za wymagane przez prawo czynności notarialne pozostające w niezbędnym związku z wypadkiem ubezpieczeniowym

7)       koszty podróży Ubezpieczonego do sądu za granicę o ile jego stawiennictwo jest obowiązkowe– koszty wynikłe w związku z podróżą osoby objętej ubezpieczeniem w obie strony na posiedzenie sądu zagranicznego obliczane według następujących zasad:

a)    koszt przejazdu koleją w wagonie drugiej klasy albo

b)    koszt przelotu samolotem liniowym w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość wynosi ponad 1500 km,

c)    koszt przejazdu własnym samochodem zgodnie z przepisami o podróżach służbowych obowiązującymi w dniu rozpoczęcia podróży. Koszty te pokrywane są do wysokości kosztów przewidzianych dla podróży na podstawie pkt a) lub b), w zależności od odległości wskazanych w tych punktach,

d)    koszty należnych diet i koszty noclegu zgodnie z przepisami o podróżach służbowych obowiązujących w dniu rozpoczęcia podróży

8)       koszty tłumaczenia dokumentów – koszty tłumaczenia niezbędnych dokumentów do ochrony prawnej w poszczególnych wypadkach. Koszty tłumaczenia nie mogą przekroczyć 2,5% sumy ubezpieczenia

2. Ubezpieczyciel pokryje koszty sądowe w postępowaniu karnym, sądowo – administracyjnym, administracyjnym o ile wynik tego powstępowania może mieć wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego za powstałą szkodę lub wysokość szkody

VI. Klauzula NATYCHMIASTOWEJ NAPRAWY

W przypadku gdy przyczyną szkody jest awaria lub uszkodzenie mienia, Ubezpieczający jest uprawniony do usunięcia awarii lub naprawienia mienia bez konieczności oczekiwania na oględziny Ubezpieczyciela o ile stan związany z awarią lub uszkodzeniem mienia zagrażał by bezpieczeństwu ludzi i mienia lub mógłby spowodować znaczący zakłócenie funkcjonowania przedsiębiorstwa Ubezpieczonego albo powodował by powiększanie rozmiarów szkody. Jednakże Ubezpieczony jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela ,wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia., sporządzenia notatki służbowej

VII. Klauzula OCENY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej  Ubezpieczyciel   ma obowiązek oceny odpowiedzialności  cywilnej Ubezpieczonego za szkodę także w szkodach nie objętych ochroną ubezpieczeniową

VIII. Klauzula POCZĄTKU  ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia

IX. Klauzula OGLĘDZIN

Ubezpieczyciel ma obowiązek dokonać oględzin w ciągu … dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody. Po upływie tego terminu Ubezpieczony jest uprawniony do usunięcia awarii lub naprawy mienia . Termin przewidziany w zdaniu pierwszym nie obowiązuje w sytuacji gdy stan związany z awarią lub uszkodzeniem mienia zagrażał by bezpieczeństwu ludzi i mienia lub mógłby spowodować znaczący zakłócenie funkcjonowania przedsiębiorstwa Ubezpieczonego albo powodował by powiększanie rozmiarów szkody. W takiej sytuacji Ubezpieczony jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela, wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia., sporządzenia notatki służbowej

X. Klauzula POSZUKIWANIA PRZYCZYNY SZKODY

Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczonego koszty poszukiwania przyczyny zaistniałej szkody, poniesione w celu zapobieżeniu powstania kolejnych szkód lub w celu ograniczenia rozmiarów zaistniałej szkody.

XI. Klauzula POTRĄCENIA NALEŻNYCH RAT Z ODSZKODOWANIA

Ubezpieczyciel nie  jest uprawniony do  potrącania   z wypłacanego odszkodowania   kwot należnych rat składki, których termin płatności ustalony w umowie ubezpieczenia jeszcze nie zapadł.

XII. Klauzula PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI

  1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub  jej  pierwszej raty nie może być podstawą do wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie. Wypowiedzenie umowy jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej pierwszej raty.
  2.  Brak opłaty kolejnej raty składki będzie przyczyną ustania odpowiedzialności o ile Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty kolejnej raty składki wyznaczając dodatkowy ………-dniowy termin do zapłaty. Ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności raty składki

 XIII. Klauzula PRO RATA TEMPORIS

Wszelkie rozliczenia wynikające z  umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej

XIV. KLAUZULA PRZEJĘCIA UBEZPIECZONEGO

W przypadku przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem,   podmiot przejmujący lub podmiot współtworzony przez Ubezpieczonego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia.

Jednakże stronom umowy ubezpieczenia  przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia za ,,…,,, dniowym wypowiedzeniem w terminie …….. dni od daty powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie stosunków własności. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie ………… dni od daty zmiany stosunków własności.

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

XV. Klauzula REPREZENTANTÓW

W ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone  umyślnie, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez reprezentantów  za których się uważa:   …………………..…..”

 XVI. Klauzula REZYGNACJI Z PRAWA REGRESU

Na ubezpieczyciela nie przechodzi roszczenie ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę o ile osobą tą jest ……………………”

 XVII. Klauzula  RZECZOZNAWCÓW POWOŁANYCH PRZEZ UBEZPIECZONEGO

W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczonego koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę  z limitem….złotych.

XVIII. Klauzula WARUNKÓW I TARYF

W przypadku uzupełniania lub podwyższania sumy gwarancyjnej  bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz  stawki   obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia

XIX.  Klauzula WYODRĘBNIENIA  PODMIOTÓW

W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel udzielać będzie ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach istniejących umów ubezpieczenia. Jednakże stronom umowy ubezpieczenia  przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia za ,,,,, dniowym wypowiedzeniem w terminie ….. dni od daty powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie stosunków własności. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie ….. dni od daty zmiany stosunków własności. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

 XX. Klauzula WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia  może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego 12-o miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego przedmiotu ubezpieczenia,

2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3) przekroczenie ……% wskaźnika szkodowości obliczonego jako stosunek sumy rezerw na szkody zgłoszone i wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *