Odpowiedzialność za osoby którym powierzono wykonywanie czynności (OC za podwykonawców)

Data orzeczeniaSąd/SygnaturaTezaPełna treść lub fragment uzasadnieniaPublikatory
2007.05.24SN/ II CSK 113/2007Wyłączenie odpowiedzialności zarządcy budynku za powierzenie wykonywania przeglądów przewodów kominowych profesjonaliście nie wyklucza jego odpowiedzialności odszkodowawczej z czynu niedozwolonego. To do niego należy bowiem dbanie o bezpieczeństwo budynku. II CSK 113-07www.sn.pl
www.lexis.pl
2013.05.08SA/I ACa 499/12W wypadku wykazania, że wykonanie czynnośœci powierzono profesjonaliœście, powierzający może ponosić odpowiedzialnoœść za powstałą szkodę jeżeli została ona spowodowana jego własnym zawinionym zachowaniem, innym niż nieprawidłowy wybór wykonawcy.http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153000000000503_I_ACa_000499_2012_Uz_2013-05-08_001www.orzeczenia.ms.gov.pl
2013.04.05SA/I ACa 1344/12Inwestor, który powierza wykonanie robót budowlanych wyspecjalizowanemu przedsiêbiorstwu budowlanemu, nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez jego pracowników przy wykonywaniu zleconych robót (art. 429 k.c.).http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_001344_2012_Uz_2013-04-05_001http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl
2011.06.03SN/III CSK 314/10Brak odpowiedniej reakcji na skargi o złym samopoczuciu zawodnika przygotowującego się do paraolimpiady i na jego zasłabnięcie w czasie treningu lub sprawdzianu, mog¹ skutkowaæ odpowiedzialnoœści trenera na podstawie art. 415 k.c. za szkodę jakiej doznał zawodnik w wyniku niewykrycia w odpowiednim czasie choroby, na któr¹ cierpiał i która uniemożliwiła mu dalsze uprawianie tej dyscypliny sportu. Odpowiedzialnoœæ w takiej sytuacji może ponosić także klub sportowy lub inna osoba prawna odpowiedzialna za przygotowanie treningu i powierzenie go osobie nie posiadającej wymaganych kwalifikacji i nie reaguj¹cej odpowiednio na zg³aszane lub zaobserwowane dolegliwoœci zawodnika. Odpowiedzialnoœæ ta wynika z art. 50 ustawy z 1996 r. o kulturze fizycznej w zwi¹zku z art. 430 k.c., je¿eli osoba prawna na w³asny rachunek powierzy³a wykonywanie obowi¹zków trenera, podlega on jej kierownictwu i ma obowi¹zek stosowaæ siê do jej wskazówek (np. jest jej pracownikiem) albo w zwi¹zku z art. 429 k.c., je¿eli powierzy³a mu wykonywanie obowi¹zków trenera na zasadach okreœlonych w tym przepisie.http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CSK%20314-10-1.pdfwww.sn.pl
2010.07.09SA/I ACa 655/101. Lekarz zatrudniony w NZOZ nie ponosi odpowiedzialnoœci za wszelkie zobowiązania związane z działalnośœcią Zakładu, w tym za szkodę, wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego; odpowiada natomiast za szkodę wyrządzone własnym czynem niedozwolonym. Nienależyte wykonanie zobowiązania przez lekarza czy "b³¹d lekarski" nie zawsze stanowią podstawę zasądzenia zadoœśćuczynienia.http://www.wroclaw.sa.gov.pl/bindata/documents/DOCd2e3e86fd4ff42363b970f44b4c9362b.pdfwww.wroclaw.sa.gov.pl
2004.02.18SN/V CK 227/03Element posiadania przez przewoźnika ubezpieczenia od odpowiedzialnośœci cywilnej z tytułu szkód w transporcie powinien mieć istotne znaczenie przy ocenie jego kondycji finansowej, a przez to renomy i rękojmi należytego wykonania umowy przewozu. Inaczej niż to ma miejsce w art. 429 k.c. odpowiedzialnoœści spedytora nie uchyla samo tylko powierzenie przewozu profesjonaliœście. www.sn.pl
2013.09.19SA/I ACa 384/13Powierzający ponosi odpowiedzialność za te zachowania wykonawcy, które funkcjonalnie wiąż się z wykonywaniem powierzonej czynnośœci, zostały podjęte w celu jej wykonania. Zachowania niepozostające w funkcjonalnym powiązaniu z wykonywaniem powierzonej czynnoœści okreśœlane są najcz궜ciej jako dokonane "przy sposobnoœści" lub "przy okazji" wykonywania czynnośœci. Pozostają one w tak odległym związku z powierzeniem czynnośœci, że nakładanie na powierzającego obowiązku naprawienia szkody pozostawałoby w sprzeczności z celami tej regulacji prawnej.http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000384_2013_Uz_2013-09-19_001www.orzeczenia.ms.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *