Odsetki

Data orzeczeniaSąd/SygnaturaTezaPełna treść lub fragment uzasadnieniaPublikatory
2013.08.29SA/I ACa 203/13Odsetki na podstawie art. 481 k.c. należą się jeżeli zobowiązany nie płaci należnego zadośćuczynienia w terminie wynikającym z przepisu szczególnego lub art. 455 k.c. Nie sprzeciwia się temu okoliczność, że zasądzenie zadośćuczynienia jest fakultatywne, a jego wysokość zależy od oceny sądu oraz, że do zadośćuczynienia stosuje się art. 363 § 2 k.c.I_ACa_203-13http://orzeczenia.ms.gov.pl
2013.06.20SA/ I ACa 464/13W przypadku ustalenia odszkodowania na podstawie art. 363 § 2 k.c. zasadą jest ustalenie wysokości szkody według cen z daty ustalenia odszkodowania. Ustalenie jednak terminu początkowego zasądzenia odsetek w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego uzależnione jest od okoliczności każdego konkretnego przypadku. _I_ACa_464-13http://orzeczenia.ms.gov.pl
2013.03.26SA/I ACa 1165/12W razie ustalenia odszkodowania, zgodnie z art. 363 § 2 k.c., według cen z chwili wyrokowania, odszkodowanie należy się w tej wysokości, gdy ceny te były wyższe od występujących wcześniej, dopiero od tej chwili. Dopiero zatem od tej chwili można mówić o opóźnieniu się dłużnika w zapłacie odszkodowania ustalonego według tych cen i w konsekwencji dopiero od tej chwili można zasądzić od niego odsetki za opóźnienie. Jeżeli odszkodowanie ustalone według cen z chwili wyrokowania jest wyższe od odszkodowania należnego we wcześniejszym terminie płatności i żądanych od niego odsetek za okres od tego terminu do chwili wyrokowania, zasądzenie, oprócz odsetek za opóźnienie od daty wyrokowania, żądanych uprzednio odsetek prowadziłoby do kompensaty uszczerbku pokrytego już przez kwotę odszkodowania ustalonego zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 363 § 2 k.c.I ACa 1165-12http://orzeczenia.ms.gov.pl
2013.02.07SA/I ACa 816/12W sytuacji, gdy wysokość szkody została ustalona dopiero w dacie wyrokowania to dopiero od tej daty pozwany może popaść w opóźnienie ze spełnieniem świadczenia.I ACa 816-12http://orzeczenia.ms.gov.pl
2009.09.30SN/V CSK 250/09Jeżeli powód dochodzi zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania z odsetkami za opóźnienie od danego dnia, wcześniejszego aniżeli dzień wyrokowania, a w toku postępowania okazało się, jaka część tej kwoty istotnie należała się powodowi od tego dnia, to odsetki za opóźnienie w zapłacie należnej kwoty powinny być zasądzone od daty żądania, zważywszy, że strona pozwana nie twierdzi nawet, iż odszkodowanie zostało ustalone z uwzględnieniem cen obowiązujących w dniu wyrokowania.V_CSK_250-09niepublikowany
2003.04.03III CKN 1512/2000 Ubezpieczony nie może ponosić skutków działań ubezpieczyciela, które okazały się nietrafne, gdy chodzi o ustalenie wysokości należnego ubezpieczonemu odszkodowaniaNatomiast rację ma skarżący, kiedy dowodzi, że ustalenie rzeczywistej wysokości szkody dopiero po przedstawieniu opinii powołanego przezeń biegłego, nie może wpływać na początek biegu terminu określonego w § 32 wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów. Skoro bowiem Sąd uznał za prawidłowe określenie wysokości poniesionej przez powoda szkody, dokonane w opinii rzeczoznawcy powołanego przez powoda, to należy przyjąć, iż obiektywnie rzecz biorąc, gdyby ubezpieczyciel posłużył się właściwymi rzeczoznawcami nie było przeszkód aby mógł ustalić prawidłową wysokość szkody, do dnia 19 czerwca 1997 r. Ubezpieczony nie może ponosić skutków działań ubezpieczyciela, które okazały się nietrafne, gdy chodzi o ustalenie wysokości należnego ubezpieczonemu odszkodowania. Wniosek taki jest szczególnie uzasadniony w okolicznościach rozpatrywanej sprawy. Ze względu bowiem na konieczność ustalenia zakresu swojej odpowiedzialności ubezpieczyciel i tak nie musiał wypłacać odszkodowania w ciągu krótkiego 30 dniowego terminu, od dnia zawiadomienia o wypadku. Miał on więc przeszło rok na to aby zadbać o prawidłowe określenie wysokości poniesionej przez powoda szkody, a w konsekwencji wysokości należnego mu odszkodowania. Z tego względu uznać należy, iż powodowi należały się odsetki od kwoty 110.133.90 zł, począwszy już od dnia 19 czerwca 1997 r. Mając zaś na uwadze, że dotychczas zasądzono powodowi odsetki od tej kwoty począwszy od 17 lipca 1998 r. Sąd Najwyższy, na podstawie art. 393[15] kpc, zmienił zaskarżony wyrok i orzekł jak w sentencji.www.lexis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *