Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego do ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC

Data orzeczeniaSąd/SygnaturaTezaPełna treść lub fragment uzasadnieniaPublikatory
2011.10.18 SO/ III Ca 427/2011 Pogląd o trzyletnim terminie przedawnienia roszczenia ubezpieczyciela wynikającego z art. 43 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pozostaje poglądem zdecydowanie przeważającym w orzecznictwie i doktrynie i jest podzielany również przez Sąd Okręgowy.Pogląd o trzyletnim terminie przedawnienia roszczenia ubezpieczyciela wynikającego z art. 43 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pozostaje poglądem zdecydowanie przeważającym w orzecznictwie i doktrynie i jest podzielany również przez Sąd Okręgowy. Tożsamy pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 2005 r. IV CK 203/2005 stwierdzając, iż za roszczenie z umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 819 § 1 k.c. musi być uznane także roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem oparte na § 33 rozporządzenia z 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów lub na później wydanym przepisie będącym odpowiednikiem § 33 wymienionego rozporządzenia (art. 43 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). We wskazanym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził nadto, iż terminy określone w art. 118 k.c. mają charakter ogólnych terminów przedawnienia, ich zastosowanie względem rozpatrywanego wyżej roszczenia zwrotnego wyłącza więc obejmujący również to roszczenie art. 819 § 1 k.c. przepis szczególny.

Odnosząc się do argumentacji przytoczonej w uzasadnieniu apelacji wskazać należy, iż podstawy regresu zakładu ubezpieczeń w dziedzinie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie stanowi przepis art. 828 k.c. Aktualnie podstawę tego roszczenia zwrotnego, pozostającego regresem nietypowym, stanowi art. 43 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Regres nietypowy nie jest jednak roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym; z przedmiotowego przepisu nie wynika, aby zapłata odszkodowania przez ubezpieczyciela powodowała przejście na jego rzecz wierzytelności poszkodowanego o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem, na co wskazuje art. 828 § 1 k.c., a co warunkowałoby kontynuowanie istnienia wierzytelności pierwotnie przysługującej poszkodowanemu (Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Dorota Maśniak, Lex 2010).
www.lexis.pl
2013.01.24SA/I ACa 471/12W razie konieczności zastosowania art. 819 § 2 k.c., początek biegu terminu przedawnienia roszczeń ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej przeciwko ubezpieczycielowi rozpoczyna się w dniu, w którym ubezpieczony mógł najwcześniej (art. 120 § 1 k.c.) realizować swoje uprawnienia z umowy ubezpieczenia; najpóźniej jest to dzień ogłoszenia wyroku, z którego wyniknęła odpowiedzialność ubezpieczonego objęta jego ubezpieczeniem OC. Natomiast wymagalność roszczenia z umowy ubezpieczenia należy rozumieć jako stan, w którym ubezpieczony wierzyciel ma prawną, co powinno się odczytywać jako też rzeczywistą możliwość, żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności o wypłatę świadczenia od dłużnika. I ACa 471-12http://orzeczenia.ms.gov.pl/
2011.09.15SA/I ACa 505/11Uwzględnienie podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia, prowadzące do przyjęcia, że roszczenie ubezpieczonego przeciwko ubezpieczycielowi uległoby przedawnieniu, zanim ubezpieczony dowiedział się o szkodzie, która powstała na skutek zdarzenia objętego zawartą przez niego umową ubezpieczenia i w konsekwencji oddalenie powództwa z tej przyczyny, godzi w zasady etycznego i uczciwego postępowania, a tym samym stanowi nadużycie prawa (art. 5 KC). I ACa 505-11OSA/Szcz. 2012 nr 1
2009.10.15SN/I CSK 59/09W razie konieczności dalszego stosowania art. 819 § 2 KC początek biegu terminu przedawnienia roszczeń ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się przeciwko ubezpieczycielowi w dniu, w którym ubezpieczony mógł najwcześniej realizować swoje uprawnienia z mocy ubezpieczenia, najpóźniej jest to dzień ogłoszenia wyroku, z którego wyniknęła odpowiedzialność ubezpieczonego objęta jego ubezpieczeniem.
I CSK 59-09www.sn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *