Zawalnie się budowli lub odpadnięcie jej części

Data orzeczeniaSąd/SygnaturaTezaPełna treść lub fragment uzasadnieniaPublikatory
1988.09.13SN/IV CR 231/88Rozsadzenie przewodu kominowego spowodowane zapaleniem się nagromadzonej w nim sadzy, a w konsekwencji rozerwanie ściany w pomieszczeniu mieszkalnym, jest oderwaniem się części budowli w rozumieniu art. 434 kc. Posiadacza budowli nie uwalnia od odpowiedzialności powierzenie jednostce wyspecjalizowanej okresowego czyszczenia przewodów kominowych. Rozsadzenie przewodu kominowego spowodowane zapaleniem się nagromadzonych w nim sadzy, a w konsekwencji rozerwanie ściany w pomieszczeniu mieszkalnym uwidaczniającej się w powstałej w niej szparze jest oderwaniem się części budowli w rozumieniu art. 434 kc, skutkującym odpowiedzialność posiadacza budowli za szkodę wyrządzoną tym oberwaniem. W takim bowiem razie dochodzi do naruszenia spoistości połączeń. Posiadacza budowli nie uwalnia od tej odpowiedzialności to, że powierzył on jednostce wyspecjalizowanej okresowe oczyszczanie przewodów komorowych ze zbierających się sadzy. Zgodnie z brzmieniem wymienionego przepisu wyłączenie odpowiedzialności posiadacza budowli za szkodę wyrządzoną jej zawaleniem się lub oberwaniem części może nastąpić dopiero wówczas, gdy przyczyna szkody nie wynikła z braku utrzymania budowli w należytym stanie ani z wady w budowie. Natomiast samo zlecenie spółdzielni usług kominiarskich czynności koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych nie oznacza jeszcze, że budowla jest utrzymana w należytym stanie, skoro doszło do rozerwania ściany na skutek niedrożności przewodów. Zgodnie z utrwaloną judykaturą (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1966 r. I CR 80/66 OSNCP 1967/2 poz. 24), jeżeli budynek znajduje się w zarządzie państwowego przedsiębiorstwa - jak w sprawie niniejszej - odpowiedzialność na podstawie art. 434 kc ponosi to przedsiębiorstwo, a nie Skarb Państwa, do którego ten budynek należy. LexisNexis nr 302228
OSNCP 1990/12 poz. 155
OSPiKA 1989/7-12 poz. 150
2013.08.06SA/I ACa 226/13Norma prawna zawarta w przepisie art. 434 k.c. chroni interesy osób poszkodowanych zawaleniem się budowli, nie chroni ona interesów udziałowców spółki z o.o., dzierżawiącej dany teren i użytkującej budowlę, którą sama wybudowała i którą włada. Narusza daną normę prawną tylko takie zachowanie, które godzi w chronione przez nią interesy.I ACa 226-13http://orzeczenia.ms.gov.pl/
2013.06.28SA/I ACa 280/13Określenie "budowla" zawarte w art. 434 KC ma charakter ogólny i obejmuje tak budynki sensu stricto, jak i inne urządzenia, dla wykonania których konieczne jest prowadzenie prac budowlanych. Uchwalona znacznie później ustawa - Prawo budowlane w tym rozumieniu art. 434 KC niczego nie mogła zmienić, nie wprowadziła bowiem ogólnie obowiązującej definicji budowli, a wprowadziła tylko dla swoich potrzeb techniczne rozróżnienie na budynki i inne budowle. I ACa 280-13http://orzeczenia.ms.gov.pl/
2011.10.06SN/V CSK 414/10Wystarczającą podstawę przyjęcia bezprawności zachowania po stronie osoby biorącej od Skarbu Państwa nieruchomość w użyczenie stanowi naruszenie przez nią, wynikającego z zasad współżycia społecznego oraz reguł bezpiecznego i ostrożnego postępowania, obowiązku należytej dbałości o utrzymanie posiadanej przez nią nieruchomości w takim stanie, który nie stwarzałby zagrożenia dla bezpieczeństwa korzystających z niej osób trzecich.V CSK 414-10www.sn.pl
2010.12.08SA/I ACa 879/101. Aby uchylić odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli na podstawie art. 434 k.c. konieczne jest ustalenie konkretnej przyczyny szkody. 2.Częściami budowli, w rozumieniu art. 434 k.c., są przede wszystkim części składowe rzeczy (art. 47 § 2 k.c.). I_ACa_879-10http://orzeczenia.ms.gov.pl/
1985.11.22SN/II CR 378/85Oderwanie się fragmentu balustrady urządzonej z płyty szklanej - w wyniku potknięcia się i upadku na nią osoby znajdującej się na balkonie - stanowi oderwanie się części budowli. Za szkodę, jakiej ona doznała na skutek wypadnięcia wraz z odłamkami balustrady na zewnątrz balkonu, odpowiada - na zasadzie art. 434 k.c. - samiostny posiadacz tej budowli. II_CR_378-85www.sn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *