Zgłoszenie wypadku czyli czym szybciej tym lepiej

Zgłoszenie wypadku w ubezpieczeniach OC  budzi kontrowersje.

Obowiązków związanych ze zgłoszeniem roszczenia nie ma poszkodowany. Może on zgłosić roszczenie w każdym czasie, byle przed terminem ich przedawnienia.

Takie obowiązki posiada jedynie Ubezpieczony. I to tylko wtedy gdy wynika to z umowy ubezpieczenia.   Art. 818 kodeksu cywilnego stanowi:

§ 1. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku.
§ 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązkiem określonym w paragrafie poprzedzającym można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
§ 4. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

W dobrowolnych umowach ubezpieczenia  Ubezpieczyciele zastrzegają  obowiązki powiadomienia o wypadku i terminy  w jakich Ubezpieczający jest do tego zobowiązany.

W linku przykładowe zapisy z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Zgłoszenie wypadku

Ubezpieczyciel jest zawsze zainteresowany aby zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego dotarło do niego jak najszybciej. Czym szybciej Ubezpieczyciel wie o wypadku ubezpieczeniowym tym szybciej może podjąć działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego a co za tym idzie własnej odpowiedzialności. Upływ czasu niekorzystnie wpływa na możliwości odtworzenia okoliczności powstania szkody, ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczonego, wielkości szkody.

 W obowiązkowych ubezpieczeniach OC obowiązek powiadomienia Ubezpieczyciela przez Ubezpieczonego dotyczy jedynie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, OC rolników . Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi:

 Art. 16.
1.  […]
2.W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o
którym mowa w art. 4 pkt 1-3, uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do:
1) udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych
do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
2) niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.
3. […]

 

 

 

 

 Brak obowiązku  Ubezpieczonego zgłaszania wypadku ubezpieczeniowego jest kolejnym elementem w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, które powodują  brak równowagi stron umowy ubezpieczenia.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: