Blog

Latest News and Updates

deliktowa-kontraktowa.jpg

Deliktowa, kontraktowa

Dzisiaj chyba już zapomniano o podziałach w warunkach ubezpieczeń na odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową. Ubezpieczyciele udzielają ochrony zarówno na odpowiedzialność cywilną wynikającą z czynu niedozowlonego jak i z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zamtem ochroną objęta jest i odpowedzialność deliktowa i kontraktowa

Jednak powszechnienie obowiązuje wyłączenie szkód:

–  za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy;

lub inne podobne

– wynikające z przyjęcia przez ubezpieczającego odpowiedzialności w szerszym zakresie aniżeli wynika to z przepisów kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa,

 W odniesieniu do OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  powyższe wyłączenie na pewno rodzi pytania. Czy odpowiedzialność cywilna za szkody wynikająca z braku określonych parametrów produktu  albo   braku funkcjonalności o jakich zapewniał producent nie jest odpowiedzialnością przekraczającą odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa?

Czy producent może gwarantować każde parametry albo funkcjonalności, a Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pokrycia szkód wynikłych z ich braku?

Należy raczej przyjąć że takie roszczenia to nie odpowiedzialność cywilna deliktowa.

Na to pytanie w praktyce odszkodowawczej nie mamy jednolitej odpowiedzi.

deliktowa kontraktowa

deliktowa kontraktowa

Photo credit: jakerome / Foter.com / CC BY-SA

Maria Tomaszewska -PestkaDeliktowa, kontraktowa
Udostępnij ten post