OCENA RYZYKA

8D471280DD.jpg

Kontrole obiektu budowlanego przed sezonem grzewczym

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu  29.09,2016 wystosował przypomnienie zasad wynikających z przepisów prawa dotyczących przeglądu instalacji.

Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych

Całe wystąpienie GINB tutaj

read more
Maria Tomaszewska -PestkaKontrole obiektu budowlanego przed sezonem grzewczym
kąpielisko-czyja-odpowiedzialność.jpg

Kąpielisko – czyja odpowiedzialność?

Sezon letni w pełni. Wypadki i utonięcia na miejskich kąpieliskach także się zdarzają.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne kąpieliskiem jest  to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; (art 9 ,ust 1 pkt 5a)

Za organizację kąpieliska odpowiada organizator zdefiniowany w Ustawie Prawo wodne jako   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli;

Organizatorem może być gmina, hotel, ośrodek wypoczynkowy. Na organizatorze kąpieliska spoczywają m.in obowiązki :

– utrzymania czystości wody

– wprowadzenia zakazu kąpieli w przypadku gdy woda nie spełnia wymogów sanitarnych

– oznakowania kąpieliska

Kąpielisko musi zostać zgłoszone do ewidencji kąpielisk prowadzonych przez wójta , burmistrza, prezydenta, który ogłasza wykaz kąpielisk. Dla przykładu – tutaj Kąpieliska w gminie Nieporęt

Na organizatorze spoczywa także szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem kąpiących. Patrz wpis Basen , kąpielisko – zasady bezpieczeństwa 

Photo credit: marfis75 / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaKąpielisko – czyja odpowiedzialność?
Vpowód.jpg

V powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie V  powodu „Scenariusze szkód bywają nieprzewidywalne i przerażające”

Życie pisze scenariusze nieprawdopodobne. Aż chce się powiedzieć – nie, to nie mogło się zdarzyć. Jako przykład sztandarowy można podać szkodę  zgłoszoną przez związek niewidomych, który zakwaterował swoich członków , osoby niewidome, na szkolenie w niewykończonym hotelu. W nocy poszkodowany wyszedł na balkon na papierosa, tylko że balkon nie miał barierek. Spadł z trzeciego pięta i zmarł w szpitalu drugiego dnia.

Wiele jest takich szkód, gdzie się wydaje że takie rzeczy się nie zdarzają – przygniecenie dziecka uszkodzoną bramkę, której nikt nie naprawia od  lat (przykład tutaj , wybuch gazu wskutek uszkodzonego gazociągu, którego geodeta nie zgłosił do mapy ewidencji uzbrojenia terenu , pozostawienie kabla energetycznego pod napięciem na łące gdzie bawią się dzieci (przykład tutaj).

W ostatni piątek prasa donosiła o kolejnym takim przypadku – śmierci przechodzącej kobiety chodnikiem, na którą robotnicy zrzucili rurę z dachu. Link do informacji tutaj

Lepiej sobie nie wyobrażać co może się zdarzyć, tylko kupić ubezpieczenie OC.

Photo credit: pierre*peetah / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaV powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne
dane-o-szkodowości.jpg

Szkodowość klienta – prezentacja danych

Informacja o szkodowości (inne nazwy: przebiegach szkodowych, historii szkodowej) to podstawowa informacja do właściwej kalkulacji składki. Informacja ta ma szczególne znaczenie u Klientów, którzy charakteryzują się tzw szkodowością frekwencyjną czyli dużą liczbą szkód każdego roku. Do takich Klientów w ubezpieczeniu OC ogólnej  należą gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, zarządcy nieruchomości, zarządcy dróg, przewoźnicy kolejowi.

Prezentowane dane o szkodowości w zapytaniach brokerskich i SIWZach wielokrotnie nie pozwalają na jej  rzetelną ocenę przez underwriterów. Zapewne nie wynika to ze złej woli, a jedynie z braku standardu i braku wiedzy o oczekiwaniach drugiej strony Jako przykład zamieszczam fragment SIWZu na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie  – tutaj. Z danych tych nie można w żaden sposób dokonać wiarygodnej oceny ryzyka, i tak:

a) czy liczba szkód w poszczególnych latach dotyczy liczby szkód zgłoszonych w danym roku  czy dotyczy liczby szkód z wypadków w danym roku?

b) czy zerowe rezerwy za 2010 i 2011 rok dotyczą braku rezerw na szkody zgłoszone w danym roku czy dotyczą szkód z wypadków zaistniałych w danym roku?

a) czy 1 mio zł rezerwy z 9 szkód w 2012 dotyczy szkód z wypadków z 2012 roku czy z lat wcześniejszych?

d) czy 687 odmówionych szkód w 2010 i 2011 a łączną kwotę 1,491 nie przekształciło się w ponowne rezerwy w związku z odwołaniami i  pozwami?

Dla właściwej oceny szkodowości w OC niezwykle ważne jest ujęcie polisowe . Ujęcie polisowe pokazuje dane o szkodach z wypadków w danym roku w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa . Do roku polisowego przyporządkowuje się szkodę, bez względu kiedy zostało zgłoszone roszczenie .

Jako przykład można poddać Klienta, który wyrządzał każdego roku jedną szkodę po 10 tys zł . Zostały one zgłoszone do Ubezpieczyciela w 2014 roku

szkody w latach polisowych

W ujęciu polisowym przebieg szkodowy będzie wyglądał następująco:

2010 –  1 szkoda, 10 tys zł

2011 – 1 szkoda, 10 tys zł

2013 – 1 szkoda, 10 tys zł

2013 – 1 szkoda, 10 tys zł

2014 – O szkód

W ujęciu księgowym przebieg szkodowy będzie wyglądał następująco:

2010 –  O szkód

2011 – O szkód

2013 – O szkód

2013 -O szkód

2014 – 4 szkody, 40 tys zł

 

Tutaj  Standard Portalu OC Prezentacja danych o szkodach.  Plik może być wykorzystywany przez zainteresowanych.

 

 

 

 

 

Photo credit: hcl / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkodowość klienta – prezentacja danych
Największe-katastrofy-przemysłowe.jpg

Największe katastrofy przemysłowe w Europie

I.

Data 2010.10.04,

Miejsce  – Ajka, Węgry

OPis: Katastrofa w hucie aluminium  – w wyniku wypadku w hucie aluminium, po pęknięciu tamy zbiornika z chemikaliami doszło do wycieku okoł  700 000 m3 czerwonego szlamu

Linki zewnętrzne:

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/czerwony-szlam-zalal-miasta-czy-grozi-nam-katastrofa-ekologiczna-jak-na-wegrzech,13341.html,

http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/czerwony-szlam-zalal-miasta-czy-grozi-nam-katastrofa-ekologiczna-jak-na-wegrzech,13341.html

http://www.focus.pl/czlowiek/katastrofa-ekologiczna-na-wegrzech-3120

Video

 

II.

Data: 21.09.2001

Miejsce: Tuluza, Francja

Opis: Wybuch w zakładach AZF, w obiekcie magazynowym azotanu amonu, 30 fiat, 2500 rannych,  straty 1, 5 mld Euro

Linki zewnętrzne:

http://www.wsws.org/en/articles/2001/09/toul-s25.html,

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1629,title,Francja-29-ofiar-smiertelnych-wybuchu-w-Tuluzie,wid,202175,wiadomosc.html?ticaid=112f85&_ticrsn=5

Video:

http://youtu.be/FHjK8gBTBwg

III

Data: 13.05.2000

Miejsce: Enschede, Holandia

Opis: Pożar i wybuch materiałów pirotechnicznych, 20 ofiar, 100 rannych, 600 zniszczonych budynków

Linki zewnętrzne:

http://fakty.interia.pl/news-holandia-eksplozja-w-fabryce-fajerwerkow,nId,778796

Video:

IV

Data: 01.11.1986

Miejsce: Bazylea, Szwajcaria

Opis: awaria przemysłowa w zakładach Sandoz, zniszczenie życie biologicznego na całej długości Renu,

Linki zewnętrzne: http://en.wikipedia.org/wiki/Sandoz_chemical_spill

V.

Data:  11.07.1978

Miejsce: Los Alfaques, Hiszpania

Opis: wybuch pojazdu cysterny w pobliżu campingu, 217 ofiar, 300 rannych

Linki zewnętrzne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksplozja_na_kempingu_Los_Alfaques_w_Alcanar

VI.

Data: 10.07.1976

Miejsce: Seveso, Włochy

Opis: awaria w zakładach ICMESA, 17 ofiar, 170 rannych

Linki zewnętrzne:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_w_Seveso

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1986457_1986501_1986449,00.html

Video:

VII

Data: 01.06.1974

Miejsce: Flixborough, Wielka Brytania

Opis: Awaria w zakladach Nypro, produktującego kalrolaktam, 36 ofiar, kilkustet rannych

Linki zewnętrzne:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flixborough_disaster

http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/caseflixboroug74.htm

Video:

VIII

Data: 26.06.1971

Miejsce: Czechowice – Dziedzice, polska

Opis: Pożar i wybuch zbiornika z ropą naftową, 37 ofiar, ponad 100 rannych

Linki zewnętrzne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pożar_w_rafinerii_w_Czechowicach-Dziedzicach

 

Photo credit: Ellen5e / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaNajwiększe katastrofy przemysłowe w Europie
Mlecz.jpg

III transza deregulacji

15 maja 2014 Rząd przekazał do Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów , tzw III transzę deregulacji. Ustawa ma zmienić warunki wykonywania zawodu dla następujących zawodów:

 • inżynier pożarnictwa;
 •  strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 •  rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 • pracownik artystyczny;
 • muzealnik;
 •  makler giełd towarowych;
 •  inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla
 • zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 •  rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 •  rzecznik patentowy;
 •  konserwator zabytków ruchomych;
 • konserwator zabytków nieruchomych;
 • konserwator zabytkowej zieleni;
 •  tłumacz przysięgły;
 • makler papierów wartościowych;
 • doradca inwestycyjny;
 •  agent firmy inwestycyjnej;
 •  geolog –(tutaj kilka szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik ruchu w  zakładach górniczych (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik dozoru ruchu w zakładach górniczych  (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • mierniczy górniczy;
 • geolog górniczy;
 •  geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 •  górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 •  instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 • operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 •  elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych (tutaj kilka specjalizacji)
 •  spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 • spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 •  spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • rusznikarz.

Projekt do pobrania tutaj

07 maja 2014 odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu, projekt obecnie został skierowany do Komisji Sejmowej ds ograniczenia biurokracji. Tutaj można obserwować przebieg prac nad Ustawą 

30 maja 2014 Prezydent podpisał Ustawę  z dnia 09.05.2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ,  tzw II transzę deregulacji. Patrz: https://portaloc.pl/ii-transza-deregulacji-ustawa-podpisana-prezydenta-rp/

O I transzy można przeczytać tutaj: https://portaloc.pl/deregulacja-zawodow-i-transza/

read more
Maria Tomaszewska -PestkaIII transza deregulacji
III-powód.jpg

III powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie III powodu „Niezbadane są wyroki sądów”

Przegląd orzecznictwa w wybranych kwestiach dotyczących OC  pokazuje niekonsekwencje, odmienne stanowiska, rozbieżne interpretacje sądów powszechnych. Dotyczy to nawet kwestii wydawałoby się ugruntowanych i oczywistych. Tych spraw jest długa lista, m.in:

a)  OC za produkt niebezpieczny – sądy w różny sposób interpretują przesłanki odpowiedzialności i ciężar dowodu bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa produktu, patrz: Śmierć strażaka – OC za produkt

b) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców  – sądy w różny sposób interpretują zwolnienia z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców

c) zasada ryzyka – sądy w różny sposób interpretują jaki zakład jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody

d) granice obowiązku odszkodowawczego – dopiero IV uchwały SN pozwoliły na wyklarowanie spornych kwestii ostatnich lat w zakresie auta zastępczego, części zamiennych, amortyzacji, kosztów pełnomocnika patrz: SN – 4 orzeczenia w sprawie OC posiadacza pojazdu

e) krąg osób uprawnianych do otrzymania zadośćuczynienia

W wielu sprawach  dopiero  Sąd Najwyższy musi się wypowiedzieć aby ujednolicić praktykę orzeczniczą. Tak było w kwestii zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone zalaniem sąsiadów, gdzie SN podjął uchwałę 7 sędziów III CZP 63-2012, zgodnie z którą przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Zatem nikt nie może być pewien zasad i granic swoje odpowiedzialności. Najlepiej to ryzyko scedować na ubezpieczyciela OC. – różne roszczenia

Photo cedit: puzzlescript / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaIII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
pożarowym.jpg

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy

 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

Taką definicję podaje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zatem wszystkie prace remontowe z użyciem palników (np do rozgrzewania papy,  cięcia ), szlifierek kątowych , spawaniem są takimi pracami.

Nie bez przyczyny o pożarach w czasie remontów można wielokrotnie przeczytać w mediach, poniżej kilka przykładów:

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/pozar-w-czasie-remontu-hali-zapalil-sie-dach,302369.html

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34887,10276641,Pozar_na_Pradze__budynek_zapalil_sie_w_czasie_remontu.html

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Pozar-kosciola-sw-Katarzyny-n19549.html

http://wiadomosci.wpr24.pl/dekarski-blad-przyczyna-pozaru;19144.html

Obowiązki ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem  prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  spoczywają na  właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu, który (par 36 ust 1 Rozporządzenia): 

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac należy (par 36 ust 1 Rozporządzenia):

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Więcej obowiązków w  Rozporządzeniu, do pobrania tutaj

Takie rozkład obowiązków powoduje możliwość  określania przyczynienie gdy poszkodowanym jest właściciel  obiektu, a można dopatrzeć się zaniedbań obowiązków po jego stronie. Gdy poszkodowanym są osoby trzecie, nie można wykluczać solidarnej odpowiedzialności właściciela obiektu, zarządcy, użytkownika i wykonawcy prac, gdy można im przypisać zaniedbania.

Photo credit: el_tommo / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaPrace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy