PRZETARGI, PODATKI

Smierć-na-budowie.jpg

Śmierć dziecka podczas remontu – odpowiedzialność kierownika budowy

Prasa donosi o śmierci 5-latka, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej na terenie remontu kanalizacji ściekowej. Prokuratura postawiła kierownikowi budowy  zarzut nieumyślnego narażenia utraty życia lub zdrowia.

Cały prasowy materiał tutaj: http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/nie-zyje-5-latek-ktory-wpadl-do-studzienki,544646.html.

Warto przy tej okazji przypomnieć  obowiązki kierownika budowy wynikające z Prawa Budowlanego , z zaznaczeniem tych, które mają szczególne znaczenie dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Warto zwrócić uwagę także na art 21a Prawa Budowlanego, zgodnie z którym Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego  sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Jeżeli kierownik budowy jest pracownikiem – jego odpowiedzialność za szody będzie rozpatrywana w oparciu o przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art 114 k.p i następne)

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaŚmierć dziecka podczas remontu – odpowiedzialność kierownika budowy
wyniki-za-I-kw-20141.jpg

Wyniki rynku za I q 2014 – ubezpieczenia OC hamują

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdania  rynku za I kwartał 2014 . Całe sprawozdanie do pobrania  tutaj.

Wniosek na podstawie danych o składce przypisanej brutto w największych grupach ubezpieczeń nasuwa się oczywisty: ubezpieczenia OC hamują .

[table id=124 /] [table id=123 /] [table id=125 /]

Photo credit: Pavel P. / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWyniki rynku za I q 2014 – ubezpieczenia OC hamują
OC-agenta-OC-brokera-nowe-rozporządzenia.jpg

OC agenta, OC brokera – projekty nowych Rozporządzeń

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło Projekty nowych rozporządzeń w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osób wykonujących czynności:

[su_label type=”info”]agencyjne[/su_label] – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj 

[su_label type=”info”]brokerskie[/su_label]  – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj

Projekty różnią się od obecnie obowiązujących Rozporządzeń, brakiem możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela do 10%. Tym samym Ubezpieczyciel OC nie będzie mógł zastosować franszyzy w wysokości 10%.

Obecnie obowiązujące rozporządzenia na stronie Portalu OC – OBOWIĄZKOWE

Rozporządzenia w nowym brzmieniu mają wejść w życie od 01.01. 2015

 

Photo credit: tiagonicastro / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC agenta, OC brokera – projekty nowych Rozporządzeń
Vi-powód.jpg

VI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VI  powodu „Nie można wykluczyć sporu przed obcym sądem i w oparciu o obce prawo”

Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie . Nie zawsze także taka sprawa będzie podlegała jurysdykcji polskiego sądu.  Właściwości obcego prawa  lub jurysdykcja obcego sądu  może zostać przesądzona gdy :

  • sprawca i poszkodowany mają różne obywatelstwo
  • sprawca i poszkodowany zamieszkują lub mają siedziby  w różnych państwach
  • działalność sprawcy wywołuje ujemne skutki w innym państwie  lub państwach, np emisja zanieczyszczeń przedostała się za granicę Polski

Przepisy regulujące te kwestie zostały umieszczone na portalu na stronie Właściwość obcego prawa, sądu

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który kieruję sprawę do sądu I instancji do ponownego rozpoznania w oparciu o prawo austriackie. Sprawa dotyczy Polaka,który był najemcą mieszkania w Austrii i doprowadził do jego zalania i zalania lokali sąsiadujących. Sąd polski ale prawo austriackie. Wyrok z dnia 22.02.1013, akt II Ca 1367/12

 

Photo credit: fdecomite / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaVI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
opodatkowanie-świadczeń-pracowniczych.jpg

Opodatkowanie świadczeń dla pracowników – zgodne z Konstytuacją

W dniu dzisiejszym, t j 08 lipca 2014  Trybunał Konstytucyjny uznał, że opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników jest zgodne z Konstytucją,

Treść wyrokuw sprawie K7/13:

Art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567 i 598), rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Całość oficjalnej informacji TK tutaj 

Dla ubezpieczeń OC ten wyrok ma znaczenie ze względu na orzecznictwo w sprawie opodatkowania składek za ubezpieczenie OC członków władz spółki.

Przepisy o możliwości opodatkowania składki nie są niezgodne z przepisami, a wyrok TK wyznacza kryteria  kiedy świadczenia pracodawcy powinny być traktowane jako przychód i tym samym  opodatkowane:

1) świadczenia zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)

2) świadczenia zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,

3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

 Zatem wątpliwości w indywidualnych sprawach pozostają, ale chociaż TK wskazał kierunki dla argumentacji przez WSA

 

 

Photo credit: visualpanic / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOpodatkowanie świadczeń dla pracowników – zgodne z Konstytuacją
Wyniki-kwiecień-2014.jpg

Wyniki zamówień publicznych opublikowane w maju 2014

Zadań na ubezpieczenia , z których wyniki opublikowano w BZP i TED,  w maju 2014 było  132.  Są to tylko zadania  których wartość przekroczyła 25.000,00 zł .

12 zadań to zadnia ubezpieczeń na życie, 41 zadań to ubezpieczenia podmiotów leczniczych .

Spośród pozostałych 84 zadań – po 18 zadań wygrało PZU i InterRisk, 10 zadań wygrał TUW TUW. Przetargi z najwyższymi składami w tej grupie to:

[table id=118 /]

Zapytanie o wyniki przetargów, bez loga

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWyniki zamówień publicznych opublikowane w maju 2014
odszkodowanie-kosztem-uzyskania-przychodów.jpg

Czy odszkodowanie z OC jest kosztem uzyskania przychodów?

Kiedy podmiot prowadzący działalności gospodarczą rozważa kwestię wysokości franszyzy lub rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej dla szkód z OC do określonego poziomu, istotne jest zagadnienie kwalifikacji wypłaconego odszkodowania jako kosztu uzyskania przychodu.

Kwestia ta budzi wątpliwości przedsiębiorców

Poniżej wyrok  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 03.04.2014 w sprawie indywidualnej interpretacji podatkowej  o uznanie wypłacanych odszkodowań z tytułu   szkód osobowych,  szkód rzeczowych,  czystych strat finansowych .  szkód środowiskowych i szkód ekologicznych za koszty uzyskania przychodów.

Odszkodowania jako koszt uzyskania przychodu

 

_____________________________________

Photo credit: Jilligan86 / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaCzy odszkodowanie z OC jest kosztem uzyskania przychodów?