Blog

Latest News and Updates

Kłopot-z-podziałem-na-linie.jpg

Kłopot z podziałem czyli linie ubezpieczeń OC

Aby prowadzić efektywną dyskusję zawsze warto zdefiniować  pojęcia.

Rynek  ubezpieczeń OC, mimo wielu lat doświadczeń, ma kłopot z  rozgraniczeniem i definiowaniem linii ubezpieczeń OC. Kłopot ten zakłóca sprawną komunikację między Ubezpieczycielami, Brokerami, Klientami, prowadząc niechybnie do nieporozumień.

Chociaż formalnie nie zostało to nigdzie uregulowane to przyjęło się dzielić ubezpieczenia OC na cztery linie :

ubezpieczenie OC ogólnej (zwane  też ubezpieczeniem OC działalności)

ubezpieczenie OC zawodowej

ubezpieczenie OC członków władz spółki (nazwane D&O)

ubezpieczenie OC w życu prywatnym

Dwie ostatnie linie są ściśle zdefiniowane i nie budzi to wątpliwości. Ubezpieczenie OC członków władz obejmuje szkody wynikłe z uchybień związanych z pełnieniem funkcji we władzach spółki, a OC w życiu prywatnym obejmuje szkody związane z czynnościami życia prywatnego. Nikt tutaj nie ma wątpliwości.

Największy kłopot pojawia się na granicy OC ogólnej (zwanej też OC działalności) i OC zawodowej.

 W teorii, ubezpieczenie OC ogólnej obejmuje szkody związane z posiadanym mieniem, prowadzoną działalności gospodarczą, a także szkody wynikające z wprowadzania produktu do obrotu. Teoretycznie to ubezpieczenie nie powinno obejmować szkód wynikłych z wykonywania określonego zawodu. I tutaj pojawiają się trudności jak właściwie w umowie ubezpieczenia ująć to założenie. Ubezpieczyciele wyłączają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia szkody związane z wykonywaniem zawodu.  W załączeniu zapisy z OWU  pięciu Ubezpieczycieli.

Wyłączenie OC zawodowej w OWU Ubezpieczycieli

 Wyłączenie szkód wynikłych z wykonywania zawodu lub wykonywanych czynności zawodowych rodzi niebezpieczeństwo  zbyt szerokiej interpretacji pojęcia zawodu. Każdy wykonuje zawód lub czynności zawodowe. Elektryk, główny technolog, kontroler jakości, logistyk. Szkody wynikłe z uchybień w wykonywaniu tych czynności są tradycyjnie obejmowane ubezpieczeniem OC działalności. Zatem jak można doprecyzować to wyłączenie OC zawodowej?

Rozwiązaniem jest wymienienie zawodów, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową (np lekarz, projektant, doradca podatkowy). Można iść tropem wyłączenia zawodów, które wymagają posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych lub które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Wydaje mi się że, są to najwłaściwsze sposoby wyodrębnienia OC zawodowej. Ubezpieczyciele w swojej praktyce underitingowej przestrzegają również tego rozróżnienia dla  osób prawnych, które zajmują się wykonywaniem czynności, które wykonywane przez osób fizyczne wymagają uprawnień lub podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Do takich firm należą pracownie projektowe, spółki zarządzania nieruchomościami, spółki pośrednictwa w obrocie nieruchomości, itd. I chociaż te osoby nie wykonują zawodu, bo zawód wykonuje osoba fizyczna, nie mają uprawnień zawodowych, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,  to Ubezpieczyciele oferują tym podmiotom odrębne ubezpieczenia OC zawodowej.

Zatem jak widać z powyższego, stwierdzenie że ubezpieczenie OC zawodowej jest tożsame z ubezpieczeniem  z tytułu wykonywania zawodu nie jest dość precyzyjne i wymaga dookreślenia.

Pojawia się także kolejny problem. Często na rynku słyszy się o ubezpieczeniu OC zawodowej dla banków, firm budowlanych, mediów, dostawców IT? Na pewno przedsiębiorstwa te nie wykonują zawodu, nie trudnią się czynnościami zawodowymi, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, nie prowadzą działalności, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Zatem jak zdefiniować tę odpowiedzialność? Mając świadomość, że nie jest to jednoznaczne. na pewno warto dyskutować jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej kryje się pod tym pojęciem.

.

 

Maria Tomaszewska -PestkaKłopot z podziałem czyli linie ubezpieczeń OC
Udostępnij ten post

3 komentarzy

Dołącz do konwersacji
 • Michał Michnowicz - 1 grudnia, 2011

  Można by wskazać jedną istotną cechę OC zawodowej (Professional liability insurance) – mianowicie pokrycie z natury rzeczy czystych strat finansowych, które są efektem błędów i zaniechań.
  Tradycyjna umowa ubezpieczenia OC ogólnej (OC działalności) pokrywa co do zasady szkody polegające na uszkodzeniu bądź utracie mienia (szkody rzeczowe) lub szkody osobowe, rozumiane jako śmierć, uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia.

  Maja Pestka - 1 grudnia, 2011

  To tradycyjnie rozumienie podziału jednak znowu wymyka się praktyce. Nie mamy wątpliwości że, ubezpieczenie OC lekarza i OC projektanta to ubezpieczenie OC zawodowej. A w ubezpieczeniu lekarza szkody osobowe odgrywają pierwszoplanową rolę. W ubezpieczeniu OC projektanta szkody osobowe i rzeczowe to także kluczowa część ochrony. Z drugiej zaś strony praktyka włączania czystych strat finansowych do zakresu ubezpieczenia OC ogólnej , przeczy możliwości ścisłego zdefiniowania linii ubezpieczeń OC wg czystych strat finansowych. Ciągle widać trzeba rozmawiać, żeby dobrze się zrozumieć

 • Michał Michnowicz - 1 grudnia, 2011

  Tyle tylko, że w Polsce OC jest często interpretowane przez pryzmat ubezpieczeń obowiązkowych. A mnie się wydaje, że obowiązkowe powinny funkcjonować obok dobrowolnych, przenikać się, ale to jednak ubezpieczenia dobrowolne powinny być traktowane jak główna dziedzina ubezpieczeń OC.
  Bo przecież w ubezpieczeniach chodzi o to, że dwie strony się umawiają co do zakresu świadczeń i mogą warunki swobodnie kształtować. Elastycznie i dynamicznie, w zależności od konkretnej sytuacji, jako wypadkowa oczekiwań Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela.
  Nie oceniam samej idei ubezpieczeń obowiązkowych, ale żałuję, że największa dyskusja dotyczy najmniej ciekawego i pasjonującego tematu – czyli: „Co miał na myśli ustawodawca?”

Dołącz do konwersacji