Blog

Latest News and Updates

Kursy-Euro-w-ubezpieczeniach-obowiązkowych-na-Portal.jpg

Kurs euro w obowiązkowych ubezpieczeniach OC

W  obowiązkowych ubezpieczeniach OC są dwie metody przeliczania sumy gwarancyjnej, wyrażonej w Euro, na złotówki :

I metoda – w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego  oraz w  OC rolników – wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu wyrządzenia szkody  (art 36 i 52 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

II metoda – w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej, dla których szczegółowy zakres określają właściwe Rozporządzenia – wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP ogłoszonego po raz pierwszy w roku, w którym zawarto umowę ubezpieczenia. Tabele kursów można znaleźć tutaj, ale poniżej, dla przypomnienia – wahania kursu.

Kursy Euro w ubezpieczeniach obowiązkowych , na Portal

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaKurs euro w obowiązkowych ubezpieczeniach OC
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji
 • broker - 12 lutego, 2014

  W związku z powyższym z jakiego roku (2013 czy 2014) należałoby przyjąć kurs euro wg poniższych założeń?

  OC zarządcy nieruchomości

  Klient wybrał ofertę przedstawioną przez brokera 23.12.2013 r.
  Wniosek brokerski 30.12.2013r.
  Okres ubezpieczenia 01.01.2014r. -31.01.2014 r.
  Data wystawienia polisy 09.01.2014 r.

  Czy data wystawienia polisy jest zawsze tożsama z datą zawarcia?

  Wnioskując przed 1 sty 2014 niemożna poznać kursu euro ogłaszanego po raz pierwszy w roku.

  Maria Tomaszewska -Pestka - 12 lutego, 2014

  Nie ma szczegółowej regulacji w tym zakresie w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zatem mają zastosowanie przepisy k.c. – art. 809 par 2 i 811 (poniżej). W opisanej sytuacji rokiem zawarcia umowy będzie rok 2014. To prawda, że wnioskując przed 01 stycznia 2014 nie zna się kursu na 2014. Ale w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego i OC rolników, zawierając umowę ubezpieczenia także nie zna się kursu, ponieważ obowiązującym kursem będzie kurs z dnia wyrządzenia szkody.

  Art. 809 § 1. Umowa ubezpieczenia powinna być stwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpieczeniową, tymczasowym zaświadczeniem albo innym dokumentem ubezpieczenia.
  § 2. Z zastrzeżeniem wyjątków, przewidzianych w dwóch artykułach następnych, umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.

  Art. 811 § 1. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty lub od ogólnych warunków ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku przez zakład zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego są nieważne.
  § 2. W braku sprzeciwu uważa się, że umowa doszła do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do złożenia sprzeciwu.

 • Darek - 12 lutego, 2014

  Witam,
  Moim zdaniem do obu komentarzy (Pana brokera i Pani Marii) należy się pewne sprostowanie.
  1. Moment zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest ani momentem złożenia wniosku brokerskiego (szczególnie, gdy broker jest pośrednikiem a nie pełnomocnikiem) ani też momentem wystawienia polisy. Generalnie należy przyjąć, że to strony: ubezpieczający i ubezpieczyciel/zakład ubezpieczeń (zależenie od ustawy, do której się odnosimy) powinny oznaczyć dzień, w którym dochodzą do porozumienia ws. zawarcia umowy czyli dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i zawrzeć tę informację w dokumencie ubezpieczenia.

  2. Art. 809 i art. 811 w obecnym (od 10.08.2007 r.) brzmieniu:

  Art. 809. § 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.
  § 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 811, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
  Art. 811. § 1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę ubezpieczyciel doręcza ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.
  § 2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

  stosujemy tylko w przypadku wystąpienia przesłanek w nich wskazanych. W szczególności w odniesieniu do art. 809 – istnienia wątpliwości co do momentu zawarcia umowy ubezpieczenia. W tym konkretnym przypadku – działania brokera i zakładając, że jest ono pozbawione uchybień – do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi, a nawet musi dojść przed datą początku okresu ubezpieczenia, tak by umowa ta zapewniała ochronę ubezpieczeniową od 1.01.2014 bez uchybień obowiązującym przepisom – odsyłam do odpowiedniego rozporządzenia i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zresztą nie ma powodu, żeby do niego nie doszło, skoro oferta ubezpieczyciela została zaakceptowana przez ubezpieczającego wcześniej i stosowne oświadczenia woli stron zostały złożone.

  3. Mając na uwadze powyższe, ponieważ do zawarcia umowy ubezpieczenia doszło 30 albo 31 grudnia 2013 r., do przeliczenia sum gwarancyjnych oczywiście należy zastosować kurs PLN/EUR z tabeli nr 1 NBP z 2013 r.

  Tak już na marginesie i dla rozwiania wątpliwości – do umowy ubezpieczenia z przyczyn oczywistych zastosowanie będzie miało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 205, poz. 1359) a nie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. poz. 1616).
  I druga uwaga: w 2007 roku ustawodawca celowo ograniczył zapis art. 809 do „dokumentu ubezpieczenia” wychodząc naprzeciw różnym formom potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie musi to więc być sformalizowana polisa czy certyfikat, ale też email. Nie ma więc powodu by ograniczać się do daty wystawienia polisy.

  Maria Tomaszewska -Pestka - 12 lutego, 2014

  Pozwolę się nie zgodzić z argumentacją Pana Darka. Nie podzielam poglądu że w tej sytuacji nie ma wątpliwości.Gdyby nie było wątpliwości – nie było by pytania. 809 par 2 nie mówi, że w razie wątpliwości decyduje dzień przyjęcia oferty tylko dzień doręczenia dokumentu. Sytuację komplikuje art 10 ust 1a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – trzymając się mojego poglądu należy uznać, że Ubezpieczyciel nie udzielał ochrony pomiędzy 01.01 a doręczeniem dokumentu polisy, a ubezpieczony miał lukę w umowie ubezpieczenia.

  Darek - 13 lutego, 2014

  Pani Mario, wątpliwości wyartykułowane w pierwszym komentarzu do tego wątku odczytuję jako wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, a nie wątpliwości w rozumieniu art. 809 § 2 kc, które należy rozpatrywać jako brak możliwości obiektywnego stwierdzenia daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Będziemy mieli z nimi do czynienia, gdy strony umowy będą wyrażały odmienne stanowiska w tym zakres i nie będziemy mogli ustalić na podstawie innych dowodów, w szczególności dokumentów, kiedy takie zawarcie umowy nastąpiło. Tu zaś, jeśli broker dopełnił swoich obowiązków, tzn. wykonał czynności zgodne z dyspozycją klienta, tudzież – jako broker pełnomocnik – złożył wniosek o zawarcie umowy przed 1.01.2014, i uzyskał przed tą datą udokumentowane potwierdzenie ubezpieczyciela, że ten przyjął ryzyko do ochrony ubezpieczeniowej na warunkach uprzednio złożonej oferty, tylko zła wola którejkolwiek ze stron (ubezpieczającego bądź ubezpieczyciela) dawałby podstawy wnoszenia wątpliwości do stanu faktycznego, wskazującego na zawarcie umowy w dniu zgodnego potwierdzenia woli stron. W takim przypadku nie ma również przeszkód, by fakt ten został potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia wskazującym już jednoznacznie datę zawarcia umowy. Data ta, co podkreślam, nie jest tożsama z datą wystawienia dokumentu ubezpieczenia, który to może być wystawiony przed, w trakcie jak i po okresie ubezpieczenia – zależnie od okoliczności.
  Tak więc, zakładając, że obie strony tę wolę przedstawiły przed 1 stycznia 2014, podtrzymuję mój wcześniejszy komentarz.

  Maria Tomaszewska -Pestka - 13 lutego, 2014

  Teraz się zgadzam.

  broker - 13 lutego, 2014

  Dziękuję za wyczerpanie tematu.
  Do przeliczenia kwoty 50 000,00 Euro na złotówki użyłem kursu z 2013 r.

  Maria Tomaszewska -Pestka - 13 lutego, 2014

  Oby Ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania był tego samego zdania ;-))

Dołącz do konwersacji