Blog

Latest News and Updates

Likwidacja-szkód-co-to-znaczy.jpg

Likwidacja szkód. Co to znaczy?

Powszechnie używa się wyrażenia „Likwidacja szkód”. Co oznacza „likwidacja” w ubezpieczeniach?

Słownik języka polskiego podaje następujące wyjaśnienie słowa „likwidacja”

1. «zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie czegoś»
2. pot. «zabicie kogoś na polecenie jakiejś organizacji»
3. «postępowanie zmierzające do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych rozwiązywanego przedsiębiorstwa lub organizacji»
4. «w bankowości: obliczanie i spłacanie należności»
5. daw. «policzenie sobie kosztów i wydatków z powodu jakiejś czynności; też: rachunek zawierający zestawienie kosztów»

 

Internetowy słownik synonimów podaje następujące synonimy do „likwidacji”

– eliminacja
– kasacja
– kasata
– skasowanie
– skreślenie
– usunięcie
– wyrugowanie
– zwinięcie
Może jedynie bankowe i dawne rozumienie pojęcia likwidacja można przyłożyć do ubezpieczeń – obliczanie, spłacanie należności, rozliczenie kosztów.
Jednak, przynajmniej w ubezpieczeniach OC, rola Ubezpieczyciela  powinna być zdecydowanie szersza:
– przesądzenie o odpowiedzialności Ubezpieczonego za powstałą szkodę,
–  ewentualna obrona przed roszczeniem,
– określenie ochrony ubezpieczeniowej,
– określenie granic obowiązku odszkodowawczego,
– weryfikacja celowości poniesionych kosztów na przywrócenie stanu sprzed szkody.
Dopiero na  końcu pozostaje obliczenie i rozliczenie kosztów.
Zatem można byłoby wywnioskować ze znaczenia i synonimów, że likwidacja to tylko element wykonywania umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.
Maria Tomaszewska -PestkaLikwidacja szkód. Co to znaczy?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji