Blog

Latest News and Updates

limit-sublimit-podlimit.jpg

Limit, sublimit, podlimit

W dobrowolnych umowach ubezpieczenia OC, szczególnie w ubezpieczeniu OC ogólnym, strony umawiają sie na ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela wprowadzając: limit, podlimit, sublimit w stosunku do sumy gwarancyjnej.

Nie ma regulacji prawnych dotyczących relacji limitu, podlimitu, sublimitu z  sumą gwarancyjną. Nie znajdziemy regulacji odpowiadającej na pytanie:

a) czy, gdy w umowie ubezpieczenia pojawiają się wszystkie trzy pojęcia to czy znaczą ono to samo czy coś innego?

b) czy wypłata odszkodowania z ryzyka ograniczonego limitem, podlimite, sublimitem redukuje sumę gwarancyjną gdy te pojęcia są używane równocześnie  w umowie ubezpieczenia?

Pytania nabierają szczególnego znaczenia gdy umowa zawierana jest w trybie Prawa Zamówień Publicznych, a OWU mające do takiej umowy zastosowanie, milczą na ten temat .

Tutaj fragment SIWZ, w którym pojawiają się wszystkie trzy pojęcia: podlimit, sublimit, limit

SUMA GWARANCYJNA:
5.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
PODLIMITY SUMY GWARANCYJNEJ:
1. ubezpieczenie OC wynajmującego za szkody w ruchomościach najemcow (OC wynajmującego): 500.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
2. ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z prawem do regresu (OC podwykonawcow): 1.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
3. ubezpieczenie OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (OC pracodawcy): 500.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. ubezpieczenie OC za szkody powstałe na skutek zalania w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych (OC za szkody zalaniowe): 100.000,- na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 25.000,- zł na jedno zdarzenie.
5. ubezpieczenie OC organizatora imprez, w tym imprez masowych: 5.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6. ubezpieczenie OC kontraktowej za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania: 5.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
7. ubezpieczenie OC utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład (OC działalności hotelarskiej): 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W ramach podlimitu na wszystkie wypadki ustanawia się sublimit na jeden wypadek w
wysokości:
20.000 PLN – dla rzeczy pozostawionych w pokoju hotelowym,
50.000 PLN – dla rzeczy pozostawionych w depozycie hotelowym
8. ubezpieczenie OC za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku z prowadzeniem parkingu (oc parkingu) z wyłączeniem szkód kradzieżowych: 100.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
9. ubezpieczenie OC za szkody wynikające z zatruć pokarmowych: 500. 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
10. ubezpieczenie OC za szkody z tytułu prowadzenia szatni: 100.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
11. ubezpieczenia OC pojazdow mechanicznych niepodlegających obowiązkowej rejestracji
Limit – 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
12. ubezpieczenie OC za szkody powstałe w sprzęcie pływającym znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą

Niepewna jest interpretacja co do znaczenia poszczególnych pojęć i brak jest regulacji dotyczący redukcji sumy gwarancyjnej. W powyższym przykładzie  w błąd mogą wprowadzać  jednoczesne ustanowienie podlimitu i limitu. Czy różnią się tym, że wypłata z ryzyka ograniczonego podlimitem redukuje sumę gwarancyjna, a wypłata z limitu nie redukuje sumy gwarancyjnej tylko stanowi dodatkowy, obok sumy gwarancyjnej, limit na dane ryzyko?

 

[socialpoll id=”2205282″]

 

Photo credit: Simon & His Camera / Foter /Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaLimit, sublimit, podlimit
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji