Blog

Latest News and Updates

RASFF-RAPEX.jpg

RASFF i RAPEX

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) to system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach   obowiązujący we wszystkich krajach Unii. System ten obejmuje również Norwegię, Lichtenstein i Islandię.
System RASFF został powołany w 2002 roku na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (art. 50).

RASFF stanowi narzędzie powiadamiania o niebezpieczeństwach dla zdrowia ludzi, pochodzących z żywności lub paszy.   W zależności od stopnia zagrożenia do systemu RASFF może być bowiem przekazywane:

  1.  powiadomienie o zagrożeniu (alert notification), które wymaga, lub może wymagać natychmiastowego działania, także w innym państwie członkowskim sieci RASFF,
  2.  powiadomienie informacyjne (information notification) czyli powiadomienie o zagrożeniu, które nie wymaga natychmiastowego działania w innym państwie członkowskim sieci (stosowane tu może być „powiadomienie informacyjne w celu podjęcia działań następczych”
  3. lub „powiadomienie informacyjne w celu zwrócenia uwagi”),
  4.  powiadomienie o odrzuceniu na granicy (border rejection notification) dotyczące żywności i pasz, które na granicy UE zostały uznane za stanowiące zagrożenie dla zdrowia konsumentów,
  5. powiadomienie uzupełniające (follow‑up notification) zawierające dodatkowe informacje mające związek z pierwotnym6 powiadomieniem

Strona główna RASFF  http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Baza powiadomień RASFF https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/

Raport RASFF za 2013 do pobrania tutaj

 

RAPEX  to system ostrzegania na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów. Działa  na obszarze  Unii Europejskiej. Pdstawę prawną funkcjonowania systemu stanowi Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Strona główna RAPEX i raporty tygodniowe http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications&CFID=6770548&CFTOKEN=94611610&jsessionid=0900821b9d52a022f877362e316a2b441816

 

Photo credit: Wolfgang Wildner / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

 

Maria Tomaszewska -PestkaRASFF i RAPEX
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji