Blog

Latest News and Updates

DO-oświadczenie-o-rezygnacji-z-pełnienia-funkcji.jpg

D&O- rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

Dla ustalenia odpowiedzialności członków zarządu za szkody oraz za zobowiązania spółki , kluczowe znaczenia może mieć data do kiedy członek zarządu pełnił swoją funkcję. Szczególnego znaczenia, wobec braku  regulacji prawnej, nabiera tryb skutecznego złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji.

Biuletyn orzecznictwa Lexis.pl, w artykule pt Organ właściwy do przyjęcia oświadczenia woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu, autorstwa Pana Łukasza Węgrzynowskiego wymienia aż 6 poglądów komu powinno zostać złożone oświadczenie woli o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu

I pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec rady nadzorczej albo pełnomocnika powołanego na podstawie art. 210 § 1 i art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników

II pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec organu, który powołuje członka zarządu. Nie może zostać złożone wobec wspólnika spółki ani jego pełnomocnika.

III pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec organu, który powołuje członka zarządu. Nie może zostać złożone wobec wspólnika spółki ani wobec zarządu spółki.

IV pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec zgromadzeniu wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), chyba że w chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji spółka ma jednego wspólnika. Wówczas zastosowanie znajdzie art. 210 i art. 379 kodeksu spółek handlowych.

V pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec zarządu spółki.

VI pogląd – Oświadczenie woli o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej powinno zostać złożone wobec organu spółki.

Uzasadnienie  i wskazanie orzeczeń popierających powyższe poglądy znajduje się w w/w artykule , link tutaj 

 

Photo credit: Manchester Library / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaD&O- rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty