claims made

Wszystkie otagowane posty claims made

Claims-made.jpg

Claims made – sąd nie kwestionuje odmowy ubezpieczyciela

Mało jest orzeczeń sądów dotyczących czasowego zakresu ochrony.

W sprawie z powództwa poszkodowanej przeciwko Ubezpieczycielowi Sąd nie uznał za zasadne roszczenia poszkodowanej zgłoszonego po zakończonym okresie ubezpieczenia. Roszczenie zostało zgłoszone do  umowy ubezpieczenia, w której przewidziany był trigger claims made.

Poszkodowana upadkiem na chodniku zgłosiła roszczenie do Ubezpieczyciela OC Miejskiego Zarządu (…)C, który był odpowiedzialny za stan techniczny chodników.

Wypadek , któremu uległa poszkodowana miała miejsce 30 listopada 2010, tj  w okresie ubezpieczenia (01.02.2010 – 31.01.2011). Roszczenie jednak zostało zgłoszone do Ubezpieczyciela 27 maja 2012 . 

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na zgłoszenie roszczenia poza zakresem ochrony, Sądy I i II instancji oddaliły roszczenia poszkodowanej. Fragment uzasadnienia Sądu I instancji

„Sąd Rejonowy odnosząc się do kwestii czasowego zakresu odpowiedzialności pozwanego, zauważył że skoro do upadku doszło w dniu 30 listopada 2010 roku, a w tym czasie (…) w C. objęty był umową ubezpieczenia obowiązującą w okresie  
od dnia 01 lutego 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 roku, to stosownie do powyższych twierdzeń, powódka powinna była zgłosić pozwanemu swoje roszczenie w zakreślonym okresie ubezpieczenia. Wyjątkowo, mogłaby tego dokonać później, gdyby ochrona ubezpieczeniowa była kontynuowana, co jednak nie miało miejsca w rozpoznawanym przypadku, gdyż kolejna umowa została zawarta dopiero na okres od dnia 05 maja 2011 roku do dnia 04 maja 2012 roku. W tej sytuacji, występując z roszczeniem o naprawienie szkody w maju 2012 roku powódka uczyniła to po okresie ubezpieczenia ( trigger claims made)”

Całe orzeczenie  Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 03.12.2013 I Ca 438/13 tutaj

 

Photo credit: Geni79 / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaClaims made – sąd nie kwestionuje odmowy ubezpieczyciela