roszczenie o wykonanie umowy

Wszystkie otagowane posty roszczenie o wykonanie umowy

roszczenie-o-wykonanie-pracy.jpg

Roszczenie o wykonanie umowy – OC czy nie OC?

W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim. Poza sferą ubezpieczeń OC pozostają roszczenia o wykonanie umowy, roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania umowy, o zastępcze wykonanie umowy, roszczenia z gwarancji i rękojmi.

Co do oznacza w praktyce? To oznacza, że jeżeli Ubezpieczony zobowiązał się do wykonania umowy i jej nie wykonał, albo wykonał ją nieprawidłowo, to jego kontrahent nie może  zgłosić roszczenia do Ubezpieczyciela i żądać kwoty , które ma służyć wykonaniu tego zobowiązania lub  jego prawidłowemu wykonaniu.

Poszkodowany kontrahent może natomiast wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  Różnica jest subtelna, acz niezwykle ważna.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRoszczenie o wykonanie umowy – OC czy nie OC?