szkoda na osobie

Wszystkie otagowane posty szkoda na osobie

zadoścuczynienie.jpg

Szkoda na osobie – zadośćuczynienie w definicji?

Ubezpieczyciele  definiują szkodę na osobie w podobny sposób.

[table id=116 /]

Szkody na osobie objęte sa standardowo ochroną ubezpieczeniową.  Powszechną praktyka rynku są wypłaty zadośćuczynienia dla poszkodowanego i dla osób bliskich z tytułu szkody na osobie

Jednak zadośćuczynienie wymyka się spod definicji szkody na osobie (szkody osobowej).  Nie jest stratą, nie jest uszczerbkiem, nie jest szkodą.

Należy zatem  pochwalić praktykę uzupełniania definicji szkody na osobie o zadośćuczynienie. Oto przykład  definicji doprecyzowanej o kwestie zadośćuczynienia.

szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz straty będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,a także należne zadośćuczynienie jeżeli obowiązek jego wypłaty powstał wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

[poll id=”3″]

 

 

 

Photo credit: camerakarrie / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkoda na osobie – zadośćuczynienie w definicji?