wypłata proporcjonalna

Wszystkie otagowane posty wypłata proporcjonalna

100-kaset.jpg

Wielokrotne ubezpieczenie OC. Bez proporcji.

Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania w przypadku zawarcia kilku umów ubezpieczenia nie ma zastosowania w ubezpieczeniach OC.

Art 824.1 Kodeksu cywilnego 
1. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez
ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej
szkody.
§ 2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony
od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które
łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może
żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami
każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez
niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego
lub wielokrotnego ubezpieczenia.
§ 3. (,,,)

 

Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania w przypadku umów wielokrotnych została  wskazana w paragrafie 2 powyższego artykułu. Dotyczy ona jednak tylko ubezpieczeń majątkowych – tych ubezpieczeń w których można określić wartość ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia. Dla odpowiedzialności cywilnej wartości ubezpieczeniowej nie można określić.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWielokrotne ubezpieczenie OC. Bez proporcji.