zarządca

Wszystkie otagowane posty zarządca

szkoda-w-mieniu-wskutek-braku-płatności.jpg

Zarządca nieruchomości – zakres obowiązków tylko umowny

W obecny stanie prawnym, po nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wszystkie obowiązki zarządcy nieruchomości wynikają tylko z umowy zawartej z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości.

Nie obowiązuje już art 185 ust 1 , 1c oraz ust 3 , z których wynikł zakres obowiązków zarządcy nieruchomości .

Art. 185 ust 1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Ust 1c. W przypadku zdarzeń lub zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, zarządca nieruchomości podejmuje decyzje i dokonuje czynności wykraczające poza zakres czynności, o których mowa w ust. 1, mające na celu zapobieżenie tej szkodzie.

Ust 3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością

 W miejsce usuniętych przepisów nie pojawiły się inne. Tym samym o odpowiedzialności zarządcy można przesądzać jedynie na podstawie zawartej umowy.

Na pewno jest to trudność dla underwritera, który chce być  staranny w akceptacji ryzyka. Jest to także trudności dla likwidatora, przed którym stanie nie lada zadanie określenia związku przyczynowego  pomiędzy szkodą a działaniem albo zaniechaniem zarządcy. Dodatkową trudnością będzie określenie  staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności.


 

 

Photo credit: woodleywonderworks / Foter / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZarządca nieruchomości – zakres obowiązków tylko umowny