zarzuty Ubezpieczyciela

Wszystkie otagowane posty zarzuty Ubezpieczyciela

Zarzuty-ubezpeczyciela.jpg

Zarzuty ubezpieczyciela wobec poszkodowanego

Zgodnie z art 822 par 5 Kodeksu Cywilnego Ubezpieczyciel nie może przeciwko uprawnionemu do odszkodowania (najczęściej poszkodowanemu) podnieść zarzutu naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego jeżeli nastąpiło ono po zajściu wypadku.

Zarzuty to okoliczności jakie Ubezpieczyciel może podnieść w celu odgraniczenia lub wyłączenia swojej odpowiedzialności.  Zarzuty wynikające z naruszenia obowiązków umownych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może podnieść wobec poszkodowanego tylko gdy naruszenie tych obowiązków nastąpiło po zajściu wypadku

Poniżej główne zarzuty.

Zarzuty Ubezpieczyciela(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarzuty naruszenia obowiązków przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego po wypadku ubezpieczeniowym są bezskuteczne wobec poszkodowanego. Tym samym Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć należne odszkodowanie powołując się np na brak zgłoszenia wypadku w czasie umożliwiającym ocenę rozmiaru szkody. Podobnie Ubezpieczyciel nie może powoływać się na bierność Ubezpieczonego prowadząca do zwiększenia rozmiarów szkody.

 

 

Photo credit: Môsieur J. [version 9.1] / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZarzuty ubezpieczyciela wobec poszkodowanego