Blog

Latest News and Updates

zobowiązania-niezależne.jpg

Ubezpieczony i Ubezpieczyciel wobec poszkodowanego – niezależność zobowiązań

Dziennik Ubezpieczeniowy w dniu 10.06.2014  podał informację (za Gazetą Prawną)  o orzeczeniu Sądu Najwyższego z 30 maja 2014 III CSK 224/13 , zgodnie z którym zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej sprawy wypadku nie oznacza zwolnienia od obowiązku wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Link do strony GP tutaj 

W komentarzu do tej informacji Pani Monika Borowiecka – Paczkowska przytoczyła wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 19.10.2011r. II CSK 86/2011  odwrotnej sytuacji – kiedy cofnięcie pozwu wobec ubezpieczyciela nie wywiera skutku wobec ubezpieczonego. Fragment wyroku: „(..) cofając pozew ze zrzeczeniem się
roszczenia powód zamyka sobie drogę do skutecznego wytoczenia w przyszłości przeciwko pozwanemu powództwa o to samo roszczenie. Skutek procesowy cofnięcia pozwu oraz materialnoprawny wynikający z oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia odnosi się wyłącznie do przedmiotu procesu oraz osoby, która jest pozwaną w procesie, w którym takie oświadczenia zostają złożone (..). Całe orzeczenie II CSK 86-11-1

Zobowiązanie Ubezpieczyciela powstaje jeżeli istnieje zobowiązanie Ubezpieczenie do naprawienie szkody (akcesoryjny charakter umowy ubezpieczenia OC).  Nie może Ubezpieczyciel być zobowiązany do naprawienia szkody jeżeli odpowiedzialności cywilnej za szkodę nie ponosi Ubezpieczony. Jednak jeżeli obaj są odpowiedzialni za szkodę,  zobowiązania ubezpieczonego i ubezpieczyciela są niezależne. Przejawia się to :

1) w powyżej wskazanej sytuacji   zrzeczenia się roszczeń poszkodowanego wobec ubezpieczonego, albo wobec ubezpieczającego – druga strona nadal jest zobowiązana do naprawienia szkody

2) w sytuacji śmierci Ubezpieczonego –  zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu istnieje nadal

3) w sytuacji zawarcia ugody z którąkolwiek ze stron, druga strona nie jest związana ugodą  (chyba ze była stroną ugody)

4) w możliwości pozwania albo każdej ze stron odrębnie albo obu dłużników łącznie

5) w obowiązku wypłaty odsetek tyko przez tę stronę, która pozostaje w zwłoce ze spełnieniem świadczenia

6) w sytuacji połączenia podmiotów gospodarczych – poszkodowanego i ubezpieczonego – zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu istnieje nadal

 

Należy jednak pamiętać, że  naprawienie szkody przez jedną ze stron powoduje wygaśnięcie roszczenia poszkodowanego wobec drugiej strony

 

Photo credit: BurgTender / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaUbezpieczony i Ubezpieczyciel wobec poszkodowanego – niezależność zobowiązań
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji