Blog

Latest News and Updates

wycofanie.jpg

Wycofanie przez producenta

 Kiedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzi, że produkt nie jest bezpieczny, może  w drodze decyzji:

 1) w przypadku produktów, które nie zostały wprowadzone na rynek:

a) nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,

b) zakazać wprowadzania produktu na rynek i nakazuje podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu;

2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek :

a) nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,

b) nakazać natychmiastowe wycofanie produktu z rynku,

c) nakazać ostrzeżenie konsumentów, określając termin i formę ostrzeżenia,

d) nakazać wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie.

Wycofanie produktu z rynku polega na odebraniu przez producenta produktu od dystrybutorów oraz zakazaniu prezentowania i oferowania przez dystrybutorów takiego produktu konsumentom.

 Wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie może zostać nakazane wyłącznie w przypadku, gdy inne działania byłyby niewystarczające dla zapobieżenia poważnym zagrożeniom powodowanym przez produkt.

  Jeżeli organ nadzoru nakazuje wycofanie produktu od konsumentów, producent jest obowiązany odebrać produkt dostarczony przez konsumentów i zwrócić kwotę, za jaką produkt został nabyty, bez względu na stopień zużycia produktu.

W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza poważne zagrożenie,  UOKiK nadaje swoim decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności i  może wystąpić z wnioskiem do Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie kontroli mającej na celu stwierdzenie, czy decyzje, zostały wykonane.

Jeżeli producent nie wykonuje decyzji, w tym jeżeli nie podjął wycofania, UOKiK nie ma narzędzi aby takie wycofanie przeprowadzić, a kosztami obciążyć producenta. Podobnie jeżeli producent nie istnieje albo jest w trakcie upadłości , wtedy procedura wycofania produktu nie zadziała.

 

Maria Tomaszewska -PestkaWycofanie przez producenta
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty