Maj 2014

Wszystkie posty od Maj 2014

Wyniki-kwiecień-2014.jpg

Wyniki zamówień publicznych opublikowane w kwietniu 2014 – ciągle tanio, taniej nawet w szpitalach

W kwietniu w BZP i TED opublikowano wyniki 227 zadań w postępowaniach publicznych na ubezpieczenia.

16 zadań dotyczyło ubezpieczeń na życie. Średnio wartość zamówienia była równa wartości szacunkowej. Ubezpieczycielami byli PZU Życie (8 zadań|), Compensa Życie (4 zadania), Inter Życie (3 zadania), Warta Życie (1 zadanie)

211 zadań dotyczyło ubezpieczeń majątkowych. 77 zadania to zadania dla podmiotów leczniczych, 134 zadania to zadania pozostałych podmiotów (jst, podmiotów publicznych, zamówienia sektorowe)

Spośród 77 zadań dla podmiotów leczniczych, cena szacunkowa została podana w 70 podmiotach. Średnio wartość zamówienia stanowiło 91% ceny szacunkowej. W 5 największych zadaniach na kompleksowe ubezpieczenie OC szpitali (w tym OC) , średnia wartość zamówienia stanowiła 91% ceny szacunkowej. Ubezpieczycielem wiodącym jest tradycyjnie PZU, które wygrało 55 zadań. Jednak w 10 zadaniach  obejmujących OC wygrali inni ubezpieczyciele (Inter, Ergo Hestia, Gothaer). w W 50 zadaniach złożono tylko jedną ofertę.

W 134 zadaniach pozostałych podmiotów najwięcej zadań wygrali TUW TUW i InterRisk (po 21 zadań) oraz PZU (17 zadań). 7 zdań zostało ubezpieczonych w koasekuracji.

W 129 zadaniach została podana cena szacunkowa . Średnia wartość zamówienia stanowiła 58% ceny szacunkowej (do obliczenia nie wzięto wyniku za ubezpieczenie KHW). 21% zadań  uzyskało cenę wyższą niż szacunkowa.

Wyniki przetargów publikowane w maju www.portaloc.pl/wyniki-przetargów

Photo credit: tobifirestone – FOTObs Fotografie / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWyniki zamówień publicznych opublikowane w kwietniu 2014 – ciągle tanio, taniej nawet w szpitalach
Zarzuty-ubezpeczyciela.jpg

Zarzuty ubezpieczyciela wobec poszkodowanego

Zgodnie z art 822 par 5 Kodeksu Cywilnego Ubezpieczyciel nie może przeciwko uprawnionemu do odszkodowania (najczęściej poszkodowanemu) podnieść zarzutu naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego jeżeli nastąpiło ono po zajściu wypadku.

Zarzuty to okoliczności jakie Ubezpieczyciel może podnieść w celu odgraniczenia lub wyłączenia swojej odpowiedzialności.  Zarzuty wynikające z naruszenia obowiązków umownych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może podnieść wobec poszkodowanego tylko gdy naruszenie tych obowiązków nastąpiło po zajściu wypadku

Poniżej główne zarzuty.

Zarzuty Ubezpieczyciela(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarzuty naruszenia obowiązków przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego po wypadku ubezpieczeniowym są bezskuteczne wobec poszkodowanego. Tym samym Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć należne odszkodowanie powołując się np na brak zgłoszenia wypadku w czasie umożliwiającym ocenę rozmiaru szkody. Podobnie Ubezpieczyciel nie może powoływać się na bierność Ubezpieczonego prowadząca do zwiększenia rozmiarów szkody.

 

 

Photo credit: Môsieur J. [version 9.1] / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZarzuty ubezpieczyciela wobec poszkodowanego
Chodnik-kto-odpowiada-za-chodnik.jpg

Chodnik – kto odpowiada za utrzymanie?

Zgodnie z art 5 ust1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

Za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości odpowiada właściciel nieruchomości.W sytuacji gdy na chodniku ustanowione zostały płatne miejsca parkingowe (postojowe) obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników obciąża zarząd drogi.

Warto  zwrócić uwagę na słowo „bezpośrednio” w definicji chodnika.  Chodnik to  tylko ciąg pieszy przylegający bezpośrednio do granicy danej nieruchomości, a więc nie oddzielony od niej innymi elementami pasa drogowego lub pasem zieleni (por. uchw. SN z 25.09.1996 r. III CZP 48/95 Wokanda 1997/1, s.1-2, a także wyrok WSA w Bydgoszczy z 29.10.2008 r. II SA/Bd 633/08 LEX 506970).

Poniżej wyrok w sprawie przeciwko Gminie (w roli interwenienta Ubezpieczyciel) z powództwa osoby, która przewróciła się na nie odśnieżonym chodniku. Spór się toczył m.in o granice działki oraz obowiązek utrzymania chodnika , który nie przylega bezpośrednio do nieruchomości.

Fragment opisu stanu dotyczącego nieruchomości:

„(…)Ulica (…) w L. stanowi wyodrębnioną geodezyjnie nieruchomość gruntową, w obrębie R., oznaczoną, jako działka nr (…), będącą własnością Gminy M. L., zarządzaną przez Urząd Miasta L.-Wydział (…) i M. (bezsporne, wypis i wyrys k.157, 158 oraz k.25-26, opinia biegłego geodety k.223, pismo k.97).Od strony północnej do działki tej przylega bezpośrednio, zabudowana budynkiem wielorodzinnym, nieruchomość gruntowa, wyodrębniona geodezyjnie, jako działka nr (…), stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej (…) w L. (bezsporne, wyrys k.26, mapa k.157a, opinia biegłego geodety k.223, odpis księgi wieczystej KW (…), k.27 i nast.).Na odcinku wspólnej granicy obu nieruchomości, działka (…) (ul. (…)) obejmuje – patrząc od południa – pas zieleni, asfaltową jezdnię dwupasmową, brukowaną zatokę parkingową, chodnik z kostki brukowej o szer. 3 m, pas zieleni, obejmujący trawnik, żywopłot (protokół oględzin k.207-209). Grunt zadarniony przechodzi, bez widocznych znaków lub linii oddzielających, w teren zielony na nieruchomości – działce (…) pozwanej Spółdzielni, obsadzony krzewami i drzewami ozdobnymi, dając łączny pas o szerokości ok.9,4 m, dochodzący do budynku (j.w., opinia biegłego k.223).(…)”

Fragment uzasadnienie wskazującego na odpowiedzialność Gminy jako zarządu drogi a nie Spółdzielni Mieszkaniowej jako właściciela nieruchomości:

„Prawomocnym wyrokiem z dnia 23.02.2012 r. przesądzone zostało w sprawie, że poza właścicielem nieruchomości (Gminą M. L.) nie było innego podmiotu zobowiązanego do dbania o czystość chodnika wzdłuż ul. (…), przy budynku nr (…). Wskazany ciąg pieszy, nie spełniając wymogów definicji legalnej z przywołanego przepisu, nie jest „chodnikiem” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ucpg, o czystość którego dbać winien zarządca nieruchomości sąsiedniej. Nie przylega, bowiem, co bezsporne, bezpośrednio do granicy jego nieruchomości. Zgodnie z zasadą ogólną, za czystość tego ciągu pieszego, który może być nazywany „chodnikiem” wyłącznie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, odpowiada zarządca drogi publicznej, a w sprawie nie budziło sporu, że jest nim pozwana gmina. Ubocznie należy zaznaczyć, że definicji legalnej „chodnika” z art. 5 ust.1 pkt 4 ucpg nie spełniają dojścia do klatek schodowych budynku nr (…), jako nie będące wydzieloną częścią drogi publicznej i nie leżące „wzdłuż” nieruchomości. Obowiązek utrzymywania czystości tych ciągów obciąża, zatem właścicieli nieruchomości, na której się znajdują ich części, co w sprawie niniejszej jest nieistotne o tyle, że wypadek powódki miał miejsce bezspornie nie w obrębie tych dojść, lecz na chodniku wydzielonym z drogi gminnej.”

Całość orzeczenia I C 543_11 , orzeczenie nieprawomocne

 

Photo credit: nicolasnova / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaChodnik – kto odpowiada za utrzymanie?