OBOWIĄZKOWE

 

Źródłem aktów prawnych jest Internetowy System Aktów Prawnych www.isap.sejm.gov.pl

Adwokat Ustawa z dnia 26.05.1982 Prawo o adwokaturze R MF z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów
Agent ubezpieczeniowy Ustawa z 22.05.2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym R MF z dnia 25.06.2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnychR MF z dnia 12 .11. 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Architekt Ustawa z dnia 15.12.2010 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów R MF z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia architektów i inżynierów budownictwa
Armator Międzynarodowa Konwencja z 23.03.2001 o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi

x

Badacz i sponsor Ustawa z dnia 06.09.2001 Prawo Farmaceutyczne R MF z dnia 30.04. 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsoraR MF z dnia 18.05.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
Badacz i sponsor  w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu medycznego Ustawa z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych R MF z dnia 6.10. 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu
Broker Ubezpieczeniowy Ustawa z 22.05.2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym R MF z dnia 24.06.2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiejR MF z dnia 12 11 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Dom maklerski Ustawa z dnia o 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi R MF z dnia 23 października 2009 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC domu maklerskiego
Instytucja zapewniająca służby obsługi naziemnej Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze R MF z dnia 27 12 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC j przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrzne
Inżynier budownictwa Ustawa z dnia 15.12.2010 o samorządach zawodowych architektow, inżynierów budownictwa R MF z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia architektów i inżynierów budownictwa
Komornik sądowy Ustawa z 29.08.1997 o komornikach sądowych i egzekucji R MF z dnia 25.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne Ustawa z dnia 18.09.2001 o podpisie elektronicznym  R MF dnia 16.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
Notariusz Ustawa Prawo o notariacie R MF z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy
Organizator imprez masowych Ustawa z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych

x

Osoba eksploatująca urządzenia jądrowe Ustawa z dnia 29.11.2000 Prawo atomowe R MF z dnia  14.09.2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenia jądrowe
Osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane R MF z dnia 28.12.2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną c
Podmiot leczniczy Ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej  R MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Ustawa z dnia 07.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym   R MF z dnia 3.12.2009 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Podmiot wykonujący doradztwo podatkowe Ustawa z dnia 05.07.1996 o doradztwie podatkowym R MF z dnia 04.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Posiadacz pojazdu mechanicznego USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

x

Pośrednik w obrocie nieruchomości Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami Rozporządzenie MF z dnia 23 12 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
Prawnik zagraniczny Ustawa z dnia 05.07.2002 o świadczeniach przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP R MF z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych
Przedsiębiorca wykonujący  działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29.09.1994 r.o rachunkowości  RMF z 6.11.2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

R MF z dnia 16.12 2008 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Przedsiębiorca wykonujący czynności detektywa Ustawa z 06.07.2001 o usługach detektywistycznych R MF z dnia 19.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa  Ustawa z 13.10.1995 Prawo łowieckie R MF z dnia 19 lutego 2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług usług ochrony osób i mienia  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozporządzenie MF z dnia 9 12 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
 Przedsiębiorca wykonujący obsługę naziemną   Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze  R MF z dnia 27 12 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC j przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrzne
Przewoźnik lotniczy Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze R MF z dnia 27 12 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC j przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrzne
Radca prawny Ustawa z dnia 06.07.1986 o radcach prawnych R MF z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych
Rolnik  USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

x

Rzecznik patentowy Ustawa z dnia 11.04.2001 o rzecznikach patentowych R MF z dnia 20 07 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych i osób świadczących usługi transgraniczne
Rzeczoznawca majątkowy Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami Rozporządzenie MF z dnia 20 12 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

R MF z dnia 08 10 2007 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy

Zarządca nieruchomości Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 

Patrz wpisy:

Obowiązkowe a obowiązek

Ubezpieczenia obowiązkowe. Mało przydatne poszkodowanemu

Grzechy główne ubezpieczeń obowiązkowych

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *