Blog

Latest News and Updates

Interwencja-uboczna.jpg

Interwencja uboczna Ubezpieczyciela – zależna od dobrej woli

w sytuacji gdy w postępowaniu likwidacyjnym Ubezpieczyciel odmówił uznania odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę, poszkodowany może pozwać:

a) ubezpieczyciela OC sprawcy szkody (zgodnie z regulacją art 822 par 4 Kodeksu cywilnego)

b) sprawcę szkody i jego ubezpieczyciela OC łącznie

c) sprawcę szkody – ubezpieczonego.

O ile w dwóch pierwszych sytuacjach Ubezpieczyciel jest pozwanym wiec jego sytuacja procesowa jest klarowna, o tyle w przypadku gdy  poszkodowany pozywa jedynie sprawcę – ubezpieczonego, to sytuacja Ubezpieczyciela może przybierać różny wymiar.  Sprawca szkody może prowadzić spór samodzielnie, nie informując Ubezpieczyciela o sprawie (za wyjątkiem szkód z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych, gdzie Ubezpieczyciel powinien zostać zawiadomiony) albo może Ubezpieczyciela przypozwać do sporu w trybie art 84 Kodeksu postępowania cywilnego w celu wzmocnienia obrony przed roszczeniem. Ubezpieczyciel może ale nie musi przystąpić z interwencją uboczną.  Jeżeli przystępuje z interwencją uboczną (w trybie art 76 K.p.c) , nie może dokonywać czynności sprzecznych z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił (art 79 k.p.c). Jeżeli  nie przystąpił z interwencją wtedy sprawca szkody, w razie przegranego sporu, będzie musiał wytoczyć powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi o zwrot wypłaconego  odszkodowania. Konsekwencją dla Ubezpieczyciela takiej sytuacji, będzie to, że nie będzie mógł podnosić zarzutu  że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie (art 82 k.p.c.)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie regulują sytuacji kiedy Ubezpieczyciel odmawia uznania odpowiedzialności ubezpieczonego za szkodę, a w procesie nie przystępuje z interwencją uboczną. Rozwiązaniem tej sytuacji może być Klauzula interwencji ubocznej stanowiąca element umowy ubezpieczenia o następującej treści:

„W przypadku gdy Ubezpieczyciel odmówił uznania odpowiedzialności cywilnej  Ubezpieczonego za powstałą szkodę, a poszkodowany wytoczył  powództwa przeciwko Ubezpieczonemu  z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel ma obowiązek przystąpienia z interwencją uboczną do toczącego się procesu o ile  Ubezpieczony powiadomi Ubezpieczyciela o toczącym się postępowaniu w czasie umożliwiającym przystąpienie z interwencją”

Klauzula interwencji ubocznej  i inne  klauzule  dostępne na stronie Klauzule dodatkowe.

Photo credit: jared / Foter / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaInterwencja uboczna Ubezpieczyciela – zależna od dobrej woli
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji