Blog

Latest News and Updates

Rowerzysta.jpg

OC rowerzysty – zasady ruchu

Zasady ruchu rowerzystów reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym..

Poniżej kilka najistotniejszych zasad mających znaczenia dla OC rowerzysty w przypadku   kolizji z innym pojazdem  lub potrącenia pieszego:

Zasady dotyczące kierującego rowerem:

1) Kierujący rowerem  obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem  może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1. (poniżej punkt 3) (art 16 UPoRD)

2) Kierującemu rowerem zabrania się jazdy po chodniku (art 26 UpoRD)

3) Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym (art 33 ust 1 UPoRD)

4) Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony (art 24 UPoRD)

5) Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę (art 33 ust 3 UPoRD)

6) Zabrania się  kierowania pojazdem  w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (art 45 UPoRD)

7) Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (art33  ust 3a UPoRD)

Zasady kierującego  innym pojazdem wobec rowerzysty:

1) Kierujący pojazdem w razie wyprzedzania roweru jest zobowiązany zachować  odstęp  nie  mniejszy niż 1 m (art 24 UPoRD)

2)  Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.(art 27 UPoRD)

 Zasady dotyczące pieszego wobec kierujących rowerem:

1)  Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.  Przepisu tego  nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. (art 11 UPoRD)

 

 

 

 

Photo credit: ginnerobot / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaOC rowerzysty – zasady ruchu
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji