Blog

Latest News and Updates

OC-pracownika-za-mienie-powierzone.jpg

OC pracownika za mienie powierzone – niezależna od winy

 Zgodnie z art 124 Kodeksu pracy, pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2)  narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

 Od odpowiedzialności  wskazanej powyżej  pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Jest to regulacja specjalna w stosunku do regulacji odpowiedzialności cywilnej pracownika  za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art 114 i nast k.p.) . W regulacji  ogólnej niezbędną przesłanką jest wykazania winy pracownikowi przez pracodawcę . W regulacji odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia , wina nie musi zostać wykazana. Aby uwolnić się od odpowiedzialności pracownik musi udowodnić, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

Zajrzyj także : Ograniczona odpowiedzialność pracownika

Tutaj wyrok  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16.01.2014 VIII Pa 140_13 w sprawie o odszkodowanie wytoczone przez pracodawcę wobec pracownika i fragment uzasadnienia:

odpowiedzialność materialna za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się jest odmiennym reżimem odpowiedzialności pracowniczej. Podstawową przesłanką omawianej odpowiedzialności jest prawidłowe powierzenie mienia do zwrotu lub do wyliczenia się. Kolejną przesłanką jest powstanie szkody w powierzonym mieniu. Dopiero w chwili wystąpienia szkody, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z art. 124 k.p., o ile nie udowodni, że szkoda nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli natomiast pracownik nie może tego udowodnić, a pracodawca wykaże fakt zaistnienia szkody w mieniu prawidłowo powierzonym, oraz że stworzono pracownikowi warunki umożliwiające mu zabezpieczenia mienia, przyjmuje się, że szkoda nastąpiła z winy pracownika i w związku przyczynowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych. Przy mieniu powierzonym pracodawca nie ma więc obowiązku udowodnienia winy pracownika, wystarczy wykazanie szkody. Z faktu bowiem, że mienie zostało prawidłowo powierzone, wynika, że ujawnione w nim braki są następstwem zaniedbań pracownika.(…)”

Photo credit: Sean MacEntee / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaOC pracownika za mienie powierzone – niezależna od winy
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji