Blog

Latest News and Updates

Koła-zębate.jpg

Odpowiedzialność za podwykonawców, cz.I

Wśród wielu kwestii rozumianych niejednolicie na rynku ubezpieczeń OC, jedną z nich rozumienie odpowiedzialności za podwykonawców. Sprawa jest skomplikowana bo trudne zasady odpowiedzialności komplikuje różnie udzielana ochrona ubezpieczeniowa i niejednolita praktyka odszkodowawcza.

Sprawca szkody odpowiada za swojego podwykonawcę jak za swoje własne działania. W przypadkach czynów niedozwolonych, kiedy poszkodowany nie  dochodzi roszczenia w ramach przepisów o odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, sprawca szkody może zwolnić się od odpowiedzialności powołując się na art 429 kodeksu cywilnego.

Art. 429. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Sprawa może zatem podnosić, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawcę, bo nie ponosi winy w wyborze, ale że powierzył wykonanie czynności przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Ciężar dowodu tych okoliczności będzie spczywał na sprawcy.

Możliwości  uwolnienia się od odpowiedzialności nie ma osoba, która wykonując zobowiązanie wobec swojego kontrahenta powierzyła wykonanie czynności podwykonawcy, a szkody wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dla takich sytuacji ma zastosowanie art 474 kodeksu cywilnego – dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

Photo credit: Patrick Hoesly / Foter.com / CC BY
Maria Tomaszewska -PestkaOdpowiedzialność za podwykonawców, cz.I
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji