Blog

Latest News and Updates

ograniczon-odpowiedzialność-pracownika.jpg

Ograniczona odpowiedzialność pracownika

Za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada pracodawca. Roszczenie skierowane przez poszkodowanego do pracownika nie jest skuteczne, tym samym pracownik takie roszczenie może odrzucić.

Pracodawca jest zobowiązany naprawić szkodę osoby trzeciej w pełnej wysokości, ale do pracownika może się zwrócić z roszczeniem regresowym tylko do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności pracownika wydaje się być kwestią oczywistą.  Jednakże  budzi wiele wątpliwości  sytuacja kiedy pracownikiem jest osoba wykonująca czynności zawodowe zdefiniowane odrębnymi ustawami i podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.  Dotyczy to np brokera, lekarza, kierownika budowy, doradcy podatkowego, radcy prawnego.   Zasady odpowiedzialności wynikające z kodeksu pracy obowiązują także w takich sytuacjach. Tym samym osoby wykonujące takie zawody , posiadające obowiązkowe ubezpieczenie OC i tak będą ponosić odpowiedzialność tylko do trzech pensji.

Photo credit: striatic / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaOgraniczona odpowiedzialność pracownika
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji