Blog

Latest News and Updates

I-powód.jpg

I powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie I powodu – „Każdy może pozwać każdego , a obrona przed roszczeniem jest trudna i kosztuje”

 

Nigdy nie można wykluczyć pozwania przez inną osobę, która uważa nas za sprawcę szkody. Nawet jeżeli roszczenie jest niezasadne. Począwszy od błahych roszczeń w życiu prywatnym po poważne szkody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wykonywanym zawodem.

Pomoc prawna się profesjonalizuje, kancelarie odszkodowawcze poszukują nowych pól aktywności. To wszystko zwiększa ryzyko dochodzenia roszczeń.

Osoba wobec której kierowane są roszczenia, zęsto staje bezradna wobec konieczności zgromadzenia środków dowodowych i podejmowania czynności procesowych. Nie mówiąc już o wiedzy dotyczącej praktyki odszkodowawczej i możliwych ścieżkach skutecznej obrony.

Ubezpieczenie OC jest bardzo dobrym narzędziem zapewnienia sobie obrony przed roszczeniem, zarówno od strony faktycznej jak i finansowej. Obrona przed roszczeniem jest w interesie Ubezpieczyciela a w drodze umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udziału w kosztach obrony prawnej.

Kilka przykładów orzeczeń, w których roszczenia wobec pozwanych zostały oddalone:

1) roszczenie wobec gminy z tytułu śmierci na skutek zaczadzenia w  świetlicy gminnej, chociaż gmina zlecała przeglądy kominiarskie fachowemu podmiotowi

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16.01.2013 V ACa 986_12, fragment uzasadnienia:

„Nie sposób zarzucić organowi pozwanej jakiegokolwiek zawinienia (art. 416 kc), skoro kontrole kominiarskie zlecane były fachowemu podmiotowi, tj. Spółdzielni (…) w T. i przeprowadzane były przez mistrza kominiarskiego. Pozwana nie ponosi winy w wyborze (art. 429 kc) i nie zachodzą przesłanki jej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec powodów, gdyż nie można w sposób uprawniony twierdzić, że pozwana w sposób zawiniony doprowadziła do zatrucia tlenkiem węgla G. D. oraz D. D. (1) i W. S..”

2) roszczenie do hurtownika produktów spożywczych z tytułu naruszenia dóbr osobistych z powodu sprzedaży przeterminowanych napojów

Wyrok  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.04.2014  I C 1173_12,  fragment uzasadnienia:

„(..) W niniejszym postępowaniu powodowie nie wykazali, aby doznali jakiejkolwiek szkody, zarówno w sferze
niemajątkowej, jak i w dobrach majątkowych.
W kontekście przytoczonych okoliczności brak jest podstaw do zasądzenia od pozwanej Spółki zadośćuczynienia na
podstawie art.448 k.c., ponieważ zadośćuczynienie, które może być zasądzone na podstawie wskazanego przepisu ma na celu naprawienie krzywd rzeczywiście poniesionych, co w niniejszym postępowaniu nie zostało wykazane (..)”

3) roszczenie do trzech członków zarządu, chociaż jeden z nich przesłał  pełnić funkcje członka zarządu zanim zaistniały przesłanki odpowiedzialności członków zarządu

wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 09.05.2014  XIII Ga 447_13  fragment uzasadnienia:

” (…) Na podstawie art. 299 k.s.h. członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki istniejące w czasie sprawowania przez niego tej funkcji. Zobowiązanie do zapłaty kwoty dochodzonej przez powoda, a objętej nakazem zapłaty powstało w okresie już po rezygnacji pozwanego P. S. z funkcji członka zarządu tj. po dniu 9 lutego 2009 roku. (…) „

d) roszczenie do właściciela mieszkania z powodu zalania sąsiada chociaż ani co do zasady ani co do wysokości roszczenie nie zostało udokumentowane

wyrok sądu Okręgowego Wrocław Śródmieście z 08.012.2013  VIII C 286_13 fragment uzasadnienia:

„(..) Po analizie zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego Sąd uznał żądanie strony powodowej za nieusprawiedliwione co do zasady, jak i nieudowodnione co do wysokości. W świetle powyższego, jak również z uwagi na brak spełnienia przesłanek odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. i art. 433 k.c. pozwanych za zaistniałe zdarzenie, powództwo jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu.”

 

 

Photo credit: kevin dooley / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaI powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji