Blog

Latest News and Updates

Produkt-podejrzany.jpg

Produkt podejrzany

 Podejrzenie że oferowane na rynku produkty nie są bezpieczne mogą zgłaszać organy administracji jak i konsumenci. Zawiadomienie ma obowiązek przyjąć Państwowa Inspekcja Handlowa lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Co się dzieje jeżeli istnieje poważne podejrzenie, że produkt nie jest bezpieczny? Czy będzie on na rynku oferowany, bo jego niebezpieczeństwo nie zostało przesądzone?

Zgodnie z art 17 Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, jeżeli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w toku kontroli stwierdzi, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie jest bezpieczny, zakazuje, w drodze decyzji, producentowi lub dystrybutorowi jego dostarczania, oferowania lub prezentowania przez czas niezbędny do przeprowadzenia oceny, badań i kontroli jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. 3. W przypadkach szczególnie skomplikowanych oraz jeżeli jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania zakazu,  nie dłużej jednak niż do  90 dni.

Maria Tomaszewska -PestkaProdukt podejrzany
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji