Blog

Latest News and Updates

regres-nietypowy1.jpg

Regres nietypowy – możliwy umownie?

Regres nietypowy to sytuacja kiedy Ubezpieczyciel dochodzi od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania (w odróżnieniu od regresu typowego gdzie Ubezpieczyciel dochodzi wypłaconego odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody) .

Regres nietypowy jest przewidziany w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  Ustawa pozwala Ubezpieczycielowi lub Gwarancyjnemu Funduszowi Ubezpieczeniowemu dochodzić wypłaconego odszkodowania w następujących przypadkach:

I W obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu, gdy:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nie-trzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropo-wych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
4) zbiegł z miejsca zdarzenia

II. W obowiązkowych ubezpieczeniach OC wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów między-narodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeni, gdy szkoda została wyrządzona :

1) wskutek   rażącego niedbalstwa

2) w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości

3) po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

III. W obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolników gdy wyrządził on szkodę :

1) umyślnie,

2)  po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości

3) po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Jednak w dobrowolnych ubezpieczeniach OC, Ubezpieczyciele nie zastrzegają sobie prawa regresu nietypowego, np w sytuacji kiedy Ubezpieczony nie wywiązuje się z obowiązków zaistniałych po wypadku.  Ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu późnego zgłoszenia szkody przez Ubezpieczonego, albo zarzutu nie zapobieżenia szkodzie przez Ubezpieczonego (patrz : Zarzuty Ubezpieczyciela wobec poszkodowanego). Wyjściem łagodzącym trudna sytuację Ubezpieczyciela wobec poszkodowanego jest zastrzeżenie regresu nietypowego  w umowie ubezpieczenia.

 

 

Photo credit: AaronPatterson / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaRegres nietypowy – możliwy umownie?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji