Blog

Latest News and Updates

rezerwa-na-szkody-zgłoszone.jpg

Rezerwy na szkody zgłoszone

Każdy Ubezpieczyciel musi  tworzyć różnego rodzaju rezerwy. Obowiązek tak wynika z Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej (art 149 i nast.). Szczegółowe zasady tworzenia rezerw określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Codzienności ubezpieczeniowej najbardziej towarzyszy problem rezerw na tzw szkody zgłoszone, będące rodzajem rezerw na niewypłacone odszkodowania i  świadczenia.

Zgodnie z art 36 Rozporządzenia rezerwę na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich tworzy się w wysokości odpowiadającej ustalonej lub przewidywanej ostatecznej wartości przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń związanych z zaistniałymi, do dnia, na który ustala się rezerwę, szkodami, powiększonej o koszty likwidacji szkód. W szczególności dotyczy to szkód, które:

  1)   zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń do dnia, na który jest tworzona rezerwa, i dla których została ustalona wysokość odszkodowania i świadczenia bądź gdy posiadane informacje pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń;
  2)   zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń do dnia, na który jest tworzona rezerwa, a posiadane informacje nie pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń;
  3)   zaistniały, lecz nie zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń do dnia, na który jest tworzona rezerwa.

Rezerwy z punktów 1 i 2 to właśnie rezerwy na szkody zgłoszone, a rezerwa z punktu 3 to tzw rezerwa IBNR (Incurred But Not Reported).

Rezerwy na niewypłacone odszkodowania podlegają regułom ich tworzenia, wynikającym z Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, powyższego Rozporządzenia, regulaminom tworzenia rezerw Ubezpieczyciela.  Tym regułom warto poświęcić odrębny wpis.

Rezerwy na szkody zgłoszone są nieodłącznym i niemożliwym do pominięcia elementem historii szkodowej każdego Ubezpieczonego. Na historię szkodową nie składają się tylko wypłaty, ale także rezerwy. Nie można twierdzić, że Klient jest dobrym klientem, bo nie miał żadnych wypłat.  Dopiero suma wartości rezerw pozwoli nam na ocenę Klienta.  To właśnie rezerwy często  mówią prawdę o Kliencie – po jakim czasie ujawniają się szkody, po jakim czasie są zgłaszane przez poszkodowanych, w jakiej wysokości pozostają roszczenia do faktycznych późniejszych wypłat, jak długo szkoda pozostaje w rezerwie ze względu na brak możliwości ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

 

Maria Tomaszewska -PestkaRezerwy na szkody zgłoszone
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji