minimalizacja szkody

Wszystkie otagowane posty minimalizacja szkody

minimalizacja-szkody-czy-mądre.jpg

Minimalizacja szkody – mądre działanie Ubezpieczonego

Przepisy Kodeksu Cywilnego nakazują Ubezpieczającemu podejmować działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów szkody. Minimalizacja szkody jest obowiązkiem Ubezpieczonego

Art. 826
§ 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu
środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów.
§ 2. […]
§ 3. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

 

Jest to jak najbardziej racjonalne, ponieważ to właśnie Ubezpieczony jest tym który wie bardzo szybko o szkodzie i  może faktycznie podjąć takie działania.  Dotyczy to także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej . I tutaj kilka przykładów:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaMinimalizacja szkody – mądre działanie Ubezpieczonego