Blog

Latest News and Updates

minimalizacja-szkody-czy-mądre.jpg

Minimalizacja szkody – mądre działanie Ubezpieczonego

Przepisy Kodeksu Cywilnego nakazują Ubezpieczającemu podejmować działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów szkody. Minimalizacja szkody jest obowiązkiem Ubezpieczonego

Art. 826
§ 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu
środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów.
§ 2. […]
§ 3. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w § 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

 

Jest to jak najbardziej racjonalne, ponieważ to właśnie Ubezpieczony jest tym który wie bardzo szybko o szkodzie i  może faktycznie podjąć takie działania.  Dotyczy to także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej . I tutaj kilka przykładów:

a) sprawca pożaru ma obowiązek go gasić, aby szkody w mieniu osób trzecich były mniejsze,
b) dostawca towaru ma obowiązek skontrolować dostarczone produkty w razie wyrządzenia szkody jednym z nich,
c) projektant ma obowiązek podjąć działania w celu poprawy projektu wykonawczego jeżeli już wykonane elementy budynku spowodowały szkodę.

 

Ubezpieczony podejmujący świadomie i rozważnie działania zmierzające do minimalizacji szkody działa także na swoją korzyść. Minimalizując szkodę  ogranicza ryzyko, że roszczenie przekroczy sumę gwarancyjną. Finalna wielkość wypłaconego przez Ubezpieczyciela odszkodowania będzie miała także znaczenie przy odnowieniu umowy   na kolejny okres ubezpieczenia.

Kodeks cywilny sankcjonuje Ubezpieczającego, który nie podejmuje kroków dla minimalizacji szkody. W zakresie w jakim szkoda się powiększyła przez bierną postawę Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności. Sankcja ta jest jednak zastrzeżona tylko do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego.

Podobne rozwiązania przyjmuje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art 16. Ale niestety nie w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej powoływanych na podstawie odrębnych ustaw. Minimalizacja szkody to obowiązek spoczywający tylko na posiadaczu pojazdu mechanicznego i rolniku. W odniesieniu do innych podmiotów, których działalność lub wykonywany zawód jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, taki obowiązek nie został zastrzeżony. Jest to następny dowód nieracjonalnego  traktowania przez Ustawodawcę obowiązkowych ubezpieczeń powoływanych odrębnymi przepisami. Nie znajduję powodu dla którego CI ubezpieczeni nie mają obowiązku minimalizacji szkody. Na pewno istnieją poglądy zgodnie z którymi obowiązek istnieje, bo wynika on z ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia. Jednak sądzę, że nawet jeżeli taki obowiązek istnieje, to na pewno sankcja określona w art. 826 k.c  nie będzie miała zastosowania do Ubezpieczonych w obowiązkowych ubezpieczeniach OC

Maria Tomaszewska -PestkaMinimalizacja szkody – mądre działanie Ubezpieczonego
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji