pożar

Wszystkie otagowane posty pożar

pożarowym.jpg

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy

 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

Taką definicję podaje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zatem wszystkie prace remontowe z użyciem palników (np do rozgrzewania papy,  cięcia ), szlifierek kątowych , spawaniem są takimi pracami.

Nie bez przyczyny o pożarach w czasie remontów można wielokrotnie przeczytać w mediach, poniżej kilka przykładów:

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/pozar-w-czasie-remontu-hali-zapalil-sie-dach,302369.html

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34887,10276641,Pozar_na_Pradze__budynek_zapalil_sie_w_czasie_remontu.html

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Pozar-kosciola-sw-Katarzyny-n19549.html

http://wiadomosci.wpr24.pl/dekarski-blad-przyczyna-pozaru;19144.html

Obowiązki ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem  prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  spoczywają na  właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu, który (par 36 ust 1 Rozporządzenia): 

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac należy (par 36 ust 1 Rozporządzenia):

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Więcej obowiązków w  Rozporządzeniu, do pobrania tutaj

Takie rozkład obowiązków powoduje możliwość  określania przyczynienie gdy poszkodowanym jest właściciel  obiektu, a można dopatrzeć się zaniedbań obowiązków po jego stronie. Gdy poszkodowanym są osoby trzecie, nie można wykluczać solidarnej odpowiedzialności właściciela obiektu, zarządcy, użytkownika i wykonawcy prac, gdy można im przypisać zaniedbania.

Photo credit: el_tommo / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaPrace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy
Pożar.jpg

Pożar Hotelu Gołębiewski

Pożar Hotelu Gołebiewski wybuchł dziś rano. Najprawdopodobniej przyczyną było zaprószenie ognia podczas prac spawalniczych. Do ostatecznego stwierdzenia przyczyny jeszcze daleko. Nie mniej warto przypomnieć, w kontekście ubezpieczeń OC, warunki wykonywania prac spawalniczych, które są pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaPożar Hotelu Gołębiewski