przedawnienie

Wszystkie otagowane posty przedawnienie

Przedawnienie-roszczeń-z-OC-kontraktowej1.jpg

Przedawnienie roszczeń z OC kontraktowej

Sąd Okręgowy skierował do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne:

„Czy w świetle normy prawnej zawartej w art. 120 § 1 k.c. termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna swój bieg od dnia wykonania zobowiązania czy też od dnia zaistnienia szkody albo od dnia dowiedzenia się wierzyciela o szkodzie?”

Sąd Najwyższy w dniu 22 listopada 2013 podjął uchwałę III CZP 72/13 o następującej treści:

„Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).”

Cała uchwała III CZP 72/13 tutaj

Fragment z uzasadnienia warty podkreślenia dla brokerów i underwriterów OC:

„Szerokie zakreślenie zakresu szkód podlegających naprawieniu na podstawie art. 471 k.c. sprawia, że przepis ten może być źródłem roszczeń powstających w różnym czasie. Niekiedy mogą stanowić one stosunkowo odległe konsekwencje braku wywiązania się przez dłużnika z jego obowiązków kontraktowych. Pamiętać jednak trzeba, że przesłanką wyzwalającą odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika, ale i zakreślającą jej granice, jest
istnienie wymaganego przez art. 361 § 1 k.c. związku przyczynowego pomiędzy identyfikowaną przez wierzyciela szkodą a przypisywaną dłużnikowi postacią naruszenia zobowiązania.”

 

 

Photo credit: kevin dooley / Foter / CC BY
read more
Maria Tomaszewska -PestkaPrzedawnienie roszczeń z OC kontraktowej
korozja-prace-ziemne.jpg

Szkoda ujawniona – roszczenie przedawnione

Zdarzają się szkody, z których roszczenia się przedawniły, zanim  dowiedział się o nich poszkodowany.

Jako przykład można przytoczyć następujący stan faktyczny

I. maj  2014 – awaria sieci ciepłowniczej – pęknięcie rurociągu, ulatnianie pary technologicznej i naprawa sieci. Poszkodowanym jest firma administrująca siecią ciepłowniczą – poniosła koszty naprawy sieci

II. czerwiec 2014 – poszukiwanie przyczyny pęknięcia – jako przyczynę wskazuje się uszkodzenie otuliny sieci podczas prowadzonych prac zimnych w 2000. Uszkodzona otulina spowodowała korozję rury, aż do jej pęknięcia w maju 2014

III. Przedsiębiorstwo prowadzące prace remontowe na sieci w 2000 roku  potwierdza fakt wykonywania prac i nie wyklucza możliwości uszkodzenia otuliny

IV. Poszkodowany zgłasza w czerwcu 2014 roszczenie do firmy remontowej

V. Sprawca szody odrzuca roszczenie jako przedawnione powołując się na art 442.1 par 1  „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”

VI. Sprawca szkody powołuje się że minęło 14 lat od uszkodzenia otuliny przez sprawcę czyli minęło ponad 10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę , co powoduje że roszczenie już się przedawniło.

Dla osób, które mają wątpliwości czy zdarzeniem wywołującym szkodę nie jest pęknięcie rurociągu i czy roszczenie nie jest jeszcze przedawnione,  przytaczam uchwałę SN III CZP 84/05

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym  przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło  zdarzenie wyrządzające szkodę (art. 442 § 1 zdanie drugie k.c.), bez względu na to, kiedy szkoda powstała lub się ujawniła”   Cała uchwała III CZP 84/05   do pobrania tutaj

Oczywiście należy pamiętać, że w szkodach osobowych w obecnym stanie prawnym 10 – letni termin przedawnienia nie obowiązuje. Poszkodowany ma 3 lata na dochodzenie roszczeń odkąd dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, bez względu na to kiedy miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę.

Więcej orzeczeń na temat przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych – www.portaloc.pl/przedawnienie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych

 

Photo credit: thejesse / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkoda ujawniona – roszczenie przedawnione