Blog

Latest News and Updates

korozja-prace-ziemne.jpg

Szkoda ujawniona – roszczenie przedawnione

Zdarzają się szkody, z których roszczenia się przedawniły, zanim  dowiedział się o nich poszkodowany.

Jako przykład można przytoczyć następujący stan faktyczny

I. maj  2014 – awaria sieci ciepłowniczej – pęknięcie rurociągu, ulatnianie pary technologicznej i naprawa sieci. Poszkodowanym jest firma administrująca siecią ciepłowniczą – poniosła koszty naprawy sieci

II. czerwiec 2014 – poszukiwanie przyczyny pęknięcia – jako przyczynę wskazuje się uszkodzenie otuliny sieci podczas prowadzonych prac zimnych w 2000. Uszkodzona otulina spowodowała korozję rury, aż do jej pęknięcia w maju 2014

III. Przedsiębiorstwo prowadzące prace remontowe na sieci w 2000 roku  potwierdza fakt wykonywania prac i nie wyklucza możliwości uszkodzenia otuliny

IV. Poszkodowany zgłasza w czerwcu 2014 roszczenie do firmy remontowej

V. Sprawca szody odrzuca roszczenie jako przedawnione powołując się na art 442.1 par 1  „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”

VI. Sprawca szkody powołuje się że minęło 14 lat od uszkodzenia otuliny przez sprawcę czyli minęło ponad 10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę , co powoduje że roszczenie już się przedawniło.

Dla osób, które mają wątpliwości czy zdarzeniem wywołującym szkodę nie jest pęknięcie rurociągu i czy roszczenie nie jest jeszcze przedawnione,  przytaczam uchwałę SN III CZP 84/05

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym  przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło  zdarzenie wyrządzające szkodę (art. 442 § 1 zdanie drugie k.c.), bez względu na to, kiedy szkoda powstała lub się ujawniła”   Cała uchwała III CZP 84/05   do pobrania tutaj

Oczywiście należy pamiętać, że w szkodach osobowych w obecnym stanie prawnym 10 – letni termin przedawnienia nie obowiązuje. Poszkodowany ma 3 lata na dochodzenie roszczeń odkąd dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, bez względu na to kiedy miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę.

Więcej orzeczeń na temat przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych – www.portaloc.pl/przedawnienie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych

 

Photo credit: thejesse / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaSzkoda ujawniona – roszczenie przedawnione
Udostępnij ten post

1 komentarz

Dołącz do konwersacji
  • Jerzy - 3 lipca, 2014

    To oczywiście prawda.
    Jest jednak możliwy inny scenariusz – pod warunkiem, że ta poszkodowana firma byłaby jednocześnie te 14 lat temu stroną kontraktu, na podstawie którego te prace ziemne były wykonywane. Wówczas rozsądniejszym dla poszkodowanej firmy byłoby powołanie się na kontrakt, a nie delikt. Niewątpliwie uszkodzenie otuliny było także nienależytym wywiązaniem się z zobowiązania w postaci kontraktu o prace budowlane. A więc mielibyśmy tu do czynienia ze zbiegiem odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. A zatem poszkodowana firma miałaby wybór, z jakiego źródła będzie wywodzić swoje roszczenie. Zaś w przypadku szkód kontraktowych nie mamy już 10-cio letniego ograniczenia, jak w delikcie. Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń zaczyna wtedy biec od dnia wymagalności roszczenia, więc po 14-tu latach jak najbardziej firma ta mogłaby skutecznie dochodzić swojego roszczenia odszkodowawczego.

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty