regres do pracownika

Wszystkie otagowane posty regres do pracownika

OC-pracownika.jpg

Regres ubezpieczyciela do pracownika

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkody  na zasadach wskazanych Kodeksie Pracy . Jest to odpowiedzialność ograniczona do 3 krotności miesięcznego wynagrodzenia – patrz „Ograniczona odpowiedzialność pracownika”. Wyjątek stanowi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika z winy umyślnej, gdzie odpowiada do pełnej wysokości szkody.

Pracodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za pracownika. Zatem Ubezpieczyciel OC także zawsze będzie odpowiadał za szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracownika Ubezpieczonego.

Nie zawsze jednak jest jasne czy Ubezpieczyciel ma  regres do pracownika.

Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu  gdy definicja Ubezpieczonego obejmuje także pracowników, np  OWU OC Allianz.  Podobnie, gdy OWU powołują definicje osób objętych ubezpieczeniem , np OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Ergo Hestii. W takiej sytuacji pracownik nie może być uważany za osobę trzecią do której Ubezpieczyciel może kierować roszczenie regresowe na podstawie art 828 Kodeksu Cywilnego

Wątpliwości budzą takie rozwiązania, gdzie nie ma definicji Ubezpieczającego albo osób objętych ubezpieczeniem, np OWU OC Warty. Ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego osobom trzecim, bo Ubezpieczający odpowiada za takie szkody. Jednak nie ma przeszkód aby Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania kierował roszczenie do pracownika. Dla uniknięcia takiej sytuacji należy w umowie zastrzec zrzeczenie się prawa regresu do pracownika.

 

 

 

 

 

Foto: unsplash/craig garner

read more
Maria Tomaszewska -PestkaRegres ubezpieczyciela do pracownika