stan końcowy rezerwy

Wszystkie otagowane posty stan końcowy rezerwy

zmiana-stanu-rezerwy.jpg

Stan rezerwy a zmiana stanu rezerwy

Na potrzeby dzisiejszego wpisu powtórzę definicję współczynnika szkodowości z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji:

Współczynnik szkodowości to stosunek odszkodowań i świadczeń, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, do składki zarobionej; przy kalkulacji wskaźnika uwzględnia się koszty likwidacji szkód, koszty windykacji regresów i koszty poniesione w celu uzyskania dotacji, a także regresy, odzyski i dotacje otrzymane

Zmiana stanu rezerw to różnica pomiędzy stanem rezerw na koniec okresu sprawozdawczego a stanem rezerw na początku okresu sprawozdawczego.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaStan rezerwy a zmiana stanu rezerwy