Blog

Latest News and Updates

zmiana-stanu-rezerwy.jpg

Stan rezerwy a zmiana stanu rezerwy

Na potrzeby dzisiejszego wpisu powtórzę definicję współczynnika szkodowości z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji:

Współczynnik szkodowości to stosunek odszkodowań i świadczeń, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, do składki zarobionej; przy kalkulacji wskaźnika uwzględnia się koszty likwidacji szkód, koszty windykacji regresów i koszty poniesione w celu uzyskania dotacji, a także regresy, odzyski i dotacje otrzymane

Zmiana stanu rezerw to różnica pomiędzy stanem rezerw na koniec okresu sprawozdawczego a stanem rezerw na początku okresu sprawozdawczego.

Jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczął się 01.01.2011 roku, historia szkodowa obejmowała następujące zdarzenia:

 02.01.2011- rezerwa szkodowa na 1  –  10,00 zł
01.02.2011 – rezerwa skzodowa nr 2 – 10,00 zł
01.03.2011- rezerwa szkodowa nr 3 – 10,00 zł
02.03.2011 – wyplata odszkodowania z rezerwy nr 1 – 10,00 zł
05.03.2011 – odmowa wypłaty odszkodowania z rezerwy nr 2- 0,00 zł

to zmiana stanu rezerw na 30.03.2011 wynosi 10,00 zł.

Jeżeli jednak przez okres kolejnego miesiąca nie zostanie zawiązania nowa rezerwa, ani rezerwa nr 3 nie ulegnie zmianie , to zmiana stanu rezerw na 30.04.2011 wyniesie 0 (słownie: zero). Wynika to z różnicy stanu końcowego 10,00 zł ze stanem początkowym 10,00 zł.

Jeżeli zamiast zmiany stanu rezerw  zastosujemy obiegowo rozumiany stan rezerwy to różnica będzie następująca :

koniec okresu sprawozdawczego współpczynnik szkodowości
zmiana stanu rezerw stan rezerwy
30.03.2011 67% 67%
30.04.2011 25% 50%

Powyższy przykład wyliczenia współczynnika szkodowości nie uwzględnia kosztów dodatkowych – ma jedynie pokazać znaczenie posługiwania się pojęciem zmiany stanu rezerw. Ma to szczególne znaczenie dla badania zmian współczynnika szkodowości w trakcie okresu ubezpieczenia.

swanksalot / Foter.com / CC BY-SA

Maria Tomaszewska -PestkaStan rezerwy a zmiana stanu rezerwy
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji